حسینی: خطیر بین من و رحمتی دعوا انداخت

Iran Newspaper - - News -

سیدحســین حســینی، دروازهبان اســتقالل مدعی شــد علی خطیــر معاون ورزشــی ســابق ایــن باشــگاه بــا رفتارهــای خالــه زنکــیاش باعــث ایجــاد دعــوا بیــن او و ســیدمهدی رحمتــی شــد. وی بــا تأکیــد بر اینکه این فصل تفکرات جدیدی بر آبیهای پایتخــت حاکــم شــده اســت، افــزود: چگونه اســت که این آقا از مقامش اســتعفا میدهد و بعــد مــوج مکزیکــی مــیرود؟! میگوینــد کــه تمریــن نمیکنم چــون رقیب نــدارم اما ایــن عیــن دیوانگی اســت. همــان طور کــه ناجوانمردا­نه اســت هــر گلی که میخوریم به گردن من انداخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.