غیبت قطعی سعیدعلی حسینی در المپیک، کیانوش شانس دارد

Iran Newspaper - - News -

دیروز خبری درخصوص غیبت ســعیدعلی حســینی و کیانــوش رســتمی در مســابقات انتخابــی المپیــک 2020 در ســوئیس و عدم حضــور این دو وزنهبردار نامــدار در المپیک توکیو منتشــر شد که فدراســیون وزنهبرداری نســبت به آن واکنش نشــان داد. فدراســیون وزنهبــردا­ری با تأکید بر حمایت از قهرمانان این رشته، اعالم کرد: «با توجه به عدم ثبت امتیــاز برای کیانوش رســتمی در مســابقات جهانــی 2019 در تایلند، او در دو میدان طی 6 مــاه دوم بــرای حضــور در المپیک حضور یافته و مشــکلی در ادامه این مســیر نخواهد داشــت. نکتــه قابل توجــه اینکه بــا توجه به نتیجــه رقم خورده، این قهرمــان ملی دچار عقبماندگــ­ی امتیــازی جــدی و زیــادی بــا رقبایــش شــده امــا ایــن بــه معنــای حــذف قطعی او از گردونه میادین گزینشی المپیک نیســت ولی این مسیر را برای رستمی دشوار و پرچالش کرده است.» کیانــوش رســتمی، وزنــه بــردار دســته 85 کیلوگرم گفت: «پس از حذف در مســابقات جهانــی تایلنــد، بــا تامــاش آیــان رئیــس فدراســیون جهانــی وزنــه بــرداری صحبــت کردم و مســیرهایی برای مــن باز کردند تا در ســوئیس وزنــه بزنــم. کمک کنید تا ســهمیه المپیــک بگیرم. برای مســابقات انتخابی در سوئیس آماده ام.» در این میان، علی مرادی رئیس فدراســیون وزنهبــردا­ری تأکیــد کــرد کــه ســعیدعلی حســینی هیچ شانســی برای حضور در توکیو نــدارد: «علی حســینی در نیمه اول ســال در مســابقات قهرمانــی آســیا شــرکت کــرد اما طبــق قوانیــن بایــد در نیمــه دوم ســال هم در یک مســابقه گزینشــی شــرکت میکرد. او در مســابقات جهانــی غایب بــود و حاال هم دیــر بــه فکر افتاده تا در مســابقات گزینشــی حاضر شــود. کشــور ســوئیس درخواســت او برای حضور در مسابقات گزینشی را رد کرده و دیگــر راهی برای حضور ایــن وزنهبردار در بازیهای المپیک وجود ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.