قلعهنویی: اسطورههای ظاهری، مردم را سیاه کردهاند

Iran Newspaper - - News -

امیــر قلعهنویــی در حملهای تازه بــه برخی مردان آبیپــوش پایتخت گفت بعضــی مدعیان اســطوره بودن در اســتقالل معرفت رفتــاری ندارند. وی با ابراز نارضایتی از سر داده شدن مکرر شعارهایی علیه او در ورزشگاهها گفت: هر جا مســئولیتی دارید، باید با تمام وجود تالش کنید و مقبولیتی که برخی به دنبال آن هستند، مقبولیت نیست بلکه بی معرفتی است. وی افزود: این اسطورهها زمانی که استقالل به دسته سوم ارجاع شد، کجا بودند؟ آنها فقط به دنبال ســیاه کردن مردم بودهاند. هر موقع این استقالل به ردههای نهم و ســیزدهم جدول ســقوط کرد و پولی نداشــت، تیم را به من سپردند و گلهای هــم نــدارم. هرگز رخ نــداده کــه در تیمی فعالیــت کنــم و در مصاحبههایم آرزوی قهرمانی تیمهای دیگر را مطرح کنم. ســرمربی طالییهای اصفهان همچنین گفت: اینک راجع به مخارج سپاهان تبلیغ منفی میکنند حال آن که تیم ما از این نظر فقط در رده چهارم قرار میگیرد. در فوتبال ایران دنبال نخبهکشــی هســتند و ایــن در حالی اســت که بایــد در هر یک از قســمتهای ورزش فقــط متخصصان امر ســکاندار شــوند و نه وابســتگان مدیــران وقت. همچنین نگاه سیاسی به سرخابیها هم باید از دستور کار خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.