حتی رقبا هم به ما انرژی مثبت میدادند

گفتوگوی «ایران» با پریسا جهانفکریان، وزنهبردار بانوی کشورمان در مسابقات جهانی روانشناس کمک کرد بتوانیم استرسمان را کنترل کنیم

Iran Newspaper - - News -

سونیا احمدی / مســابقات وزنه برداری قهرمانی جهــان 2019 در تایلنــد در حالــی به پایان رســید که یکــی از نکات قابل توجه حضور بانوان ایرانی برای اولین بار در این سطح بود. در این مسابقات 4 وزنهبردار بانوی کشــورمان برای نخستین بار با حریفــان خود رقابــت کردنــد و وزنههای جهانی را باالی ســر بردند. حاصــل کار نمایندگان بانوی کشورمان کسب 50 امتیاز و حضور در جایگاه 47 دنیا بــود. جایگاهی که قطعاً در ســالهای پیش رو بــا توجه به عالقه و توانمندی زنان وزنه بردار، ارتقا خواهد یافت.

پریســا جهانفکریــ­ان، وزنــه بــردار دســته 87 کیلوگــرم درخصــوص این رقابتها بــه خبرنگار «ایــران» گفت:«ســطح مســابقات خیلــی بــاال بــود. در وزن مــن حریفــان بســیار قدرتمنــدی از چیــن، کــره و ژاپــن حضور داشــتند که هدفشــان رکوردشــکن­ی در ایــن مســابقات بود. بــا توجه به اینکــه ما تجربه اولمان بــود، خیلی خوب ظاهر شدیم. ما بیشتر حرکتها را صحیح ثبت کردیم و خطــای زیــادی نداشــتیم. تالش کردیــم که به اســترسمان غلبــه کنیم و از نظر من مســابقات فوقالعادها­ی بود. جو مسابقات کامالً مثبت بود، من و هم تیمیهایم تجربه بســیار خوبی پشــت سرگذاشــتی­م. » او در ادامــه افزود:«مــا به عنوان اولیــن وزنه بــرداران خانم از ایــران که در صحنه جهانــی حاضــر شــدیم، از طرف خیلیهــا مورد حمایت قرار گرفتیم و تشویق شدیم. حمایتها فوقالعاده بود حتی رقبایمان هم انرژی مثبتی به مــا دادند و برای مــان آرزوی موفقیت کردند، این برخورد رقبا برای ما بسیار جالب بود و انتظار چنین برخوردهایی را نداشــتیم. نه تنها از ســوی مردم کشــورمان بلکه برخی دیگر از کشورها هم تشویق شدیم و همه به ما انرژی مثبت دادند.»

جهانفکریان با اشــاره به اینکه زمان زیادی از فعالیت تیم ملی بانوان ایران نمی گذرد، گفت: 2« ســال اســت که وزنه بــرداری بانوان شــروع به فعالیــت کــرده و در ایــن مدت کم توانســتیم در مســابقات جهانی حضــور یابیــم. وزنه بــرداران کشــورهای دیگــر حــدود 16 ســال اســت کــه در مســابقات جهانــی حاضر میشــوند اما امســال نخستین حضور ما بود. تمرینات مداوم و اردویی 4 ماهــه را پشــت ســر گذاشــتیم و در طــول ایــن مــدت خیلی خوب توانســتیم خودمــان را آماده کنیــم. در واقــع جهش خوبی در 2 ســال گذشــته داشــتیم و ایــن بــرای خیلیهــا جالب بــود. تیم مــا بــا وجود فعالیت 2 ســاله نه تنها بــه برخی از تیمهای آسیایی و حتی اروپایی رسیده بلکه آنها را پشت سرگذاشته است. نکته مهم این است که تیمهــای آســیایی در وزنه برداری بانــوان قدرت بیشتری دارند.»

ایــن وزنه بردار بانوی کشــورمان در پاســخ به این ســؤال کــه چگونه بر اســترس غلبــه کردید؟ بیــان داشت:«اســترس بــرای تمام ورزشــکارا­ن اســت امــا مربیــان به گونــهای با ما تمریــن کرده بودند که بتوانیم اســترس مان را کنترل کنیم. ما برای حضور در این مسابقات روانشناس داشتیم و ایــن به ما کمک کرد تا بتوانیم اســترس مان را کنترل کنیم. استرس خللی در کار ما ایجاد نکرد و نتوانست برنامههایم­ان را عقب بیندازد.»

جهانفکریان به این سؤال که چرا وزنه برداری را انتخــاب کردی؟ چنیــن پاســخ داد: «از کودکی مسابقات وزنه برداری را از طریق تلویزیون دنبال میکردم و این ورزش را دوســت داشــتم. فیزیک و اســتعدادم باعــث شــد در ایــن ورزش فعالیت کنــم. خانــوادها­م ورزشــی هســتند بــه ایــن دلیل برای آنها عجیب نبود که وارد رشــته وزنه برداری شــوم و حمایتم کردنــد. البته انتخاب این رشــته برای برخی از دوســتانم عجیب بــود و با تعجب میگفتنــد کــه مگــر وزنــه بــرداری بانــوان وجــود دارد؟!» او در مســابقات جهانــی رکــورد خــودش در مســابقات کشــوری را ارتقــا داد:«9 کیلوگرم در مجموع رکورد یکضــرب و دو ضرب را ارتقا دادم و قصد دارم با حضور در مسابقات مختلف رکورد بزنم. کمتر از یک سال دیگر المپیک است و باید برای کسب سهمیه المپیک تالش کنیم. شاید در شــرایط فعلی حضور بانوان وزنه بــردار ایرانی در المپیک چیزی شــبیه رؤیا باشد اما من میگویم چرا که نه. ما توانایی حضور در المپیک را داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.