بارسا با اینتر میجنگد، تیم کلوپ با سالزبورگ

Iran Newspaper - - News -

در شــب دوم از هفتــه دوم لیــگ فوتبــال قهرمانــان اروپــا، 8 بازی برگزار میشــود و شــاید بیشــترین توجه به نوکمپ معطوف باشــد؛ آنجا که بارســلونا در شــروع فصلی پر فراز و نشــیب و در ادامه دیدارهای گروه ششم از اینترمیالن­ی پذیرایی میکند که با احیای دوران اوجش و فتح 6 دیدار متوالی به صدرنشــین مطلق «ســری »A تبدیل شــده اســت. اخبار ضد و نقیضی درباره رسیدن یا نرسیدن لیونل مسی که یک بار دیگر مصدوم شده، به دیدار امشب به جهان مخابره شده امــا حتی اگر او در میدان باشــد، مردان بارســا کاری ســخت بــرای مهار تیم خروشان این روزهای آنتونیو کونته پیش رو خواهند داشت. لیورپول نیز پس از شکســت 2-0 خود مقابل ناپولی در شــروع دیدارهای گروه پنجم امشــب پذیرای سالزبورگ اتریش است. فتح هر 7 بازی برگزار شده در فصل جاری لیــگ برتــر انگلیس، تیــم یورگن کلــوپ آلمانی را خوشــبین کــرده که فاتح دیدار خانگی امشــب هم باشــد و چون ســالزبورگ دو هفته پیش در شــروع بازیهــای ایــن فصل اروپــا در دیدار با گنک بلژیک با نتیجه 6-2 خرد شــد، امید یاران محمد صالح برای رســیدن به هدفشــان شدت گرفته است. در ســایر دیدارهای قابل ذکر چهارشــنبه شــب، گنک از ناپولی، اسالویا پراگ از دورتمونــد، زنیت (تیم ســردار آزمون) از بنفیکا، لیل از چلســی و والنســیا از آژاکس پذیرایی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.