لزوم تصویب قانون کپیرایت در کشور

Iran Newspaper - - صفحه اول - حسین نوشآبادی کارشناسفره­نگی

در ســنوات گذشــته الیحه مربوط به قانون مالکیت معنوی و فکری در وزارت ارشــاد تهیه و به مجلس فرســتاده شــد و این یکی از تالشهــا و پیگیریهای مــا بود کــه در این زمینه قانون جامــع و کاملی را به تصویب مجلس برســانیم اما این اتفــاق نیفتاد. با ایــن حال عــدم تصویب ایــن قانون بــه معنی این نیســت که قانونی وجود ندارد. قانونی که ما درباره کپیرایت داریم مربوط به پیش از انقالب است. در قانون قبلی هم یک جرم محســوب میشــد و هنوز معتبر اســت. ما قانون جامعی برای پیشــگیری از اتفاقاتی که امروز در فضاهای مجازی ...و در حوزه کپی رایت و صیانت از حقوق نویسندگان، مصنفــان ...و رخ میدهد نداشــتهای­م و این خألیــی بود که قانونگذار در آن مقطــع بــه آن توجــه کــرده و دولت هــم الیحه مالکیت فکــری را به مجلس فرستاد تا به قانونی جامع و کامل تبدیل شود. هــم دولــت در آن مقطــع و هــم مجلــس در ایــن زمینــه تأخیــر کردند و نتوانســتی­م در ایــن زمینــه بــه نتیجــهای برســیم و چــون در گذشــته موضوعیت نداشــته بالطبع قانونی هم برایش تبیین نشــده اما قوانین گذشــته همچنان قابلیت اجرایی شــدن دارند. پس دادستانی میتواند به ســبب همان قوانین نســبت به بعضی ســرقتهای هنــری و ادبی و فکــری وارد عمــل شــود و ایــن بیمعنا نیســت کــه چون قانــون کامل و جامعی وجود ندارد پس مدعیالعموم هم نباید ورود کند و هر کســی خواست چیزهایی را که در تملک فکر و هنر فکر دیگری است بیاجازه استفاده کند. همــه اینهــا را بایــد در کنــار ایــن مســأله مــورد توجــه قــرار داد کــه مــا سالهاست برای پیوستن به کنوانسیون کپی رایت به اجماع نرسیدهایم و هنوز در بحث و گفتوگوها این موضوع مطرح میشود که پیوستن به این کنوانســیو­ن به صالح کشــور ما خواهد بود و یا نه. یکی بحث قوانین داخلــی خودمــان را کامل کنیم تــا از اتفاقات رخ داده برآوردی داشــته باشیم و یا به این نتیجه برسیم که برای پیوستن به کنوانسیون کپیرایت نهایتــاً بایــد چه تصمیمــی بگیریم. گاهــی ممکن اســت فیلمهایی که در ســایتهای دانلــود فیلــم که دیروز بحــث آنها دامنهدار شــده بود از طرف گردانندگان سایتها خریداری هم شده باشد اما تولید محتوایی که در قالب انتشــار این فیلمها که عموماً در شــرع و عرف ما فیلمهای پســندیدها­ی نیســتند نیز بحثی اســت که نهادهای نظارتــی به آن ورود میکنند و اگر متوجه بشوند که چنین اتفاقی بر بستر جامعه تأثیر منفی خواهد گذاشــت به مســأله ورود میکنند و بهعنوان مدعیالعموم این روند را متوقف میکنند. ممکــن اســت برخی این شــبهه برایشــان به وجــود بیاید که چــرا این مســأله یکشــبه تصمیمگیری میشود و ســریعاً هم اجرایی میشود امــا ایــن مســأله را هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه هــر مســألهای فقــط یــک صــورت مســأله ممکن اســت نداشــته باشــد و مســائل مختلفی دستبهدســت هــم بدهنــد تــا قانونگــذا­ر یــا مدعیالعمــ­وم تصمیم بگیــرد بــه مســأله ورود کند امــا همانطور که گفته شــد طراحی ســاز و کاری برای این موضوع مســألهای ضروری اســت و روند فعالیتهای فرهنگــی و هنری کشــور میطلبد که اتفاقات ناهنجار و خالف شــرع و عرف جامعه به این دلیل است که این اتفاقات ترویج پیدا نکند اما ما هم باید نظارتهای خود را دقیقتر کنیم تا شــائبهای به وجود نیاید و اگر اقدامی انجام میدهیم یک بحث و نگاه طوالنی مدت باشد چون هــر کــس از زاویه خودش به مســأله نگاه میکند. مثالً قــوه قضائیه نه تنهــا جلوگیری بلکه بحث پیشــگیری را هم در مســئولیت خود دارد و مــا میتوانیم از این منظر هم نــگاه کنیم و البته تدوین و تصویب یک قانون جامع و کامل خألیی اســت که مــا همچنان در این زمینه داریم و آنچیــزی که بهعنوان یک قانون حمایــت از حقوق مادی و معنوی داریــم به تمامــی نیازهای مــا را در حوزه کپیرایت مرتفــع نمیکند و باعث میشد اتفاقات و اختالفاتی پیش بیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.