پنجگانه اقتصاد نوآوری

Iran Newspaper - - صفحه اول - افشین کالهی رئیسکمیسیو­ن کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران

خواســته یا ناخواســته اقتصاد کشــور به ســمت مــوج چهارم انقــالب صنعتی حرکــت کرده اســت، انقالب اقتصــادی که شرکتهای دیجیتال محوریت آن را به دست گرفتهاند. اقتصــاد نوآوری چیســت؟ میلیاردهــ­ا ارتباط آنالیــن روزمره بیــن مردم، مشــاغل، دســتگاهها، دادهها و فرآیندهــا، نیازها و خدمــات جدیدی بوجــود آورده که بالطبع می تواند درآمد داشته باشــد. نگاه جدید به روشها، تعریف خدمات جدید و اســتفاده از نــوآوری و فنــاوری در تولید و ارائــه خدمت، این حــوزه جدید اقتصــادی را کاملتر میکند. بنابراین میبینیم که اقتصاد رویکرد خود را در کســب و کارهای قدیمی و سنتی تغییر داده و به ســمت ساختارها و نهادهای کسب و کارهای نوین در حال حرکت است. در این میان، مسئولیت نهادهای ناظر یعنی دولتها را هم تغییر داده وآنها از این تغییرات سریع جا ماندهاند. این رویکرد منحصر به ایران نیســت، اما در کشــور ما تحوالت دیجیتالی را میتوان با سرعت بیشتری دید. هر روز شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ بیشتری با ایدههای جدید متولد میشوند و مردم را برای گذر از اقتصاد سنتی آماده میکنند. پروفســور والتر برنر از دانشــگاه ســنت گالن ســوئیس میگوید که اســتفاده از اقتصاد دیجیتال باعث تغییر مدلهای تجاری، تسهیل محصوالت و خدمات جدید، ایجاد فرآیندهای جدید، تولید ابزارهای بیشــتر و ایجاد فرهنگ جدید مدیریت میشــود. بخش خصوصی هم درهمین راستا گام برمیدارد و اتاق ایران یکی از حامیان کسب و کارهای مجازی بوده و هســت. این امر از جنبههای مادی و معنوی دنبال میشود، و تالش ما این اســت که همپا با ســایر کشورها در بخش زیســت بوم اقتصاد نوآوری وارد شــویم و بستر مناسبی برای فعالین این حوزه فراهم کنیم. دراین میان همواره به دنبال ســرمایهگذ­ار هســتیم تا پروژهها و ایدههای کسب و کار نوین خالقانه و مورد نیاز کشور را به آنها وصل کنیم. کسب و کارهای نوین با چالشهای متعددی مواجه هستندکهحاک­میتبایدبرا­یآنهاراهکا­رداشتهباشد.ازجملهاینم­شکالتکمبود­ن ســرمایهگذ­ار است. با اینکه ریسک ســرمایهگذ­اری در فعالیتهای استارتاپی عموماً بیشــتر از سایر حوزهها اســت، ولی در شرایط فعلی در مقایسه با سایر مشاغل محل مناسب تری برای سرمایهگذار­ی -به روش درست آن- است. با اینکه سرمایهگذار­ان اخیراً تمایل خوبی به سرمایهگذار­ی دراین حوزه نشان دادهاند، ولی هنوز عمومیت نیافته و نیاز به سرمایه گذاران بیشتر برای کسب و کارهای نوین وجود دارد. دومین موضوع، ایجاد مراکز نوآوری و پرورش ایده و خالقیت جوانان و دانشــگاهی­ان در زیســت بوم است. درست اســت که دانشگاه ها، ســازمانها و نهادهایی وارد حوزه استارتاپها­شدهاندومرا­کزفناوریوش­تابدهندهها­بوجودآمدها­ند،ولیاکثراًبرمبنای عرضه ایجاد شدهاند و تقاضا محور نیستند. بهتراست مراکزی مبتنی براحصای نیاز صنعت و بازار بوجود آیند، تا بتوان ایدههای جدید را با بازار هدف مشخص رشد داد و حتــی برای صــادرات آن برنامهریزی کــرد. نکته دیگر فضا و محتــوای آموزشهای دیجیتال و فقدان مهارتهای کارآفرینی در مدارس اســت. اگر آموزشهای مناسب و براســاس نیاز روز بازار دیجیتال کشــور از مدارس شروع شود، توسعه و تأمین نیروی انســانی ماهــر ایــن بخش از اقتصاد رشــد قابــل توجهی خواهد داشــت. ولــی در کنار تمــام مواردی که به آن پرداخته شــد، یک موضوع بیش از هر چیز بالی جان کســب و کارهای نوین است. قوانین و مقررات دست و پاگیر، مجوزهای متعدد غیرضروری، روند کند اجرای برخی مقررات یا عدم اجرای آن، بزرگترین مشکل فعاالن این حوزه است. اقتصاد نوآوری در روند حرکت خود ساختارها، محصوالت و خدمات را درهم ریختــه واز نو میســازد و خــود را در فضای اقتصاد جا میانــدازد، ولی عموماً رگوالتور و حاکمیــت از این رونــد جا می ماند. بنابراین صاحبان کســب و کارهای نوین ابتدا با مشــکل بیتصمیمی در دولت مواجه میشــوند و در زمانی که خود را تثبیت کرده و آماده رشد و توسعه هستند با تصمیمات بعضاً درتقابل حاکمیت مواجهند.این امر ضمن تحمیل هزینه و اتالف وقت زیاد (که برای یک نوآور سم مهلکی است) باعث دلســردی فعاالن اقتصاد نوآوری شــده اســت. درست اســت که دولت در حمایت از شرکتهای دانش بنیان در سالهای اخیر تالش وهزینه زیادی کرده است ولی توجه کنیم که فراهم کردن زیرساخت و محیط کسب و کار مناسب و زیست بوم برای حضور اســتارتاپ­ها و دیگر فعالین این حوزه در اقتصاد کشــور بســیار مهمتر و مؤثرتراست. موضوعی که توســط نهادهای مرتبط با این حوزه مــورد توجه قرار گرفته، ولی نیاز به توجه و سرمایهگذار­ی همه نهادهای حاکمیتی در کشور را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.