ســالم

Iran Newspaper - - صفحه اول - نظــــــــ­ر مـــــردم

هــر روز بــا شــما در اینجا خواهیــم بود، صدای شــما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگــو مــی کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید، بگوییــد و بنویسید.

تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213

تخلف یک دبســتان دولتی منطقه /12 خانم حســینی: مدرســه دولتی شهید محالتی در منطقه 12 چهارراه آبسردار، به عناوین مختلــف از اولیــای مدرســه درخواســت کمــک مالــی میکننــد و بارهــا اعــالم کردهانــد کــه اگــر اولیــا کمــک کننــد، میتوانیم از معلمان ســطح باال اســتفاده کنیم. مسئولین مدرســه مبلغ 2 میلیون و 350 هزار تومــان درخواســت پول کردهانــد و این در صورتی اســت که هیچ گونه مســئولیتی درخصوص مدرســه تقبل نمیکنند. ســؤال من این است که مگر حقوق معلمان ایــن مدارس چقدر اســت کــه دولت پرداخــت نمیکند. از مســئوالن درخواســت رسیدگی و پاسخگویی داریم.

بسته بودن کتابخانه پارک اندیشه/ آقای جهانگیری: خیلی از جوانان در کتابخانه فرهنگســرا­ی اندیشه در پارک اندیشه استفاده میکنند ولی متأسفانه مدتی است بــه خاطــر خرابی ســرویس بهداشــتی کتابخانه، کتابخانــه را تعطیل کــرده اند در صورتی که خیلی از افرادی که از کتابخانه استفاده میکردند، از سرویس بهداشتی خــود پــارک اســتفاده میکردند. لذا از مســئوالن مربوطه درخواســت رســیدگی را داریم.

اتمــام قرارداد بیمه تکمیلی آتیهســازا­ن حافظ/ آقای مفیدی: بازنشســته و دارای بیمــه تکمیلــی آتیهســازا­ن حافــظ میباشــم. امــروز جهــت اســتفاده از خدمــات پزشــکی، آزمایشــگا­ه بــه ایــن بیمه مراجعه کــردم که مســئولین این بیمــه عنوان کردند که قرارداد این بیمه به اتمام رسیده است. میخواستم بگویم پس تکلیف ما بازنشستگان چه میشود. مگر تمدید یک قرارداد چند روز طول میکشد؟ مگر میشود بازنشستگان بالتکلیف شوند؟

قطــع شــدن خطــوط تلفن خانــی آباد نــو/ ســلیمان بلغــار: قطع خطــوط تلفن ثابــت ســاکنان خانیآبــاد نــو و خیابان شــریعتی به مــدت 2 روز بــدون هیچ گونه اطالعرســا­نی از طرف مسئوالن مخابرات باعث ایجاد مشکالت برای ساکنان این محله شده است. از مسئوالن درخواست میشود در این خصوص پاسخگو باشند.

تبدیل پیــادهرو به محل تردد خودرو/ آقای طالبی: پیادهرو غربی خیابان برادران رحمانــی واقــع در منطقــه 6 شــهرداری ناحیه 5 مدتی اســت که جهت اســتفاده خــودرو از پمــپ گاز به محل عبور و مرور خودروها اختصاص داده شــده اســت. از مسئوالن محترم شهرداری درخواست داریم در این خصوص تجدید نظر کرده و این پیادهرو را به عابران اختصاص دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.