دفاع معاون سیاسی وزیر کشور از مصوبه تعیین مکان تجمع

Iran Newspaper - - News -

معــاون سیاســی وزیــر کشــور در واکنــش بــه رأی دیــوان عدالــت اداری در ابطــال مصوبــه دولــت یادآورشــد کــه مصوبه دولت درخصوص مکانهای برگزاری تجمعات در چارچوب وظایف کمیسیون ماده ۰۱ احزاب بود. جمــال عرف در گفتوگو با ایســنا، گفــت: برگزاری تجمع حقی اســت که بر اســاس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما سؤال این است که ایــن حــق را چگونه بایــد قانونمند و اجرایــی کنیم که در ابــراز یک حق، حق دیگــری تضییع نشــود. وی افــزود: دیوان عدالــت اداری به اصــل 7۲ قانون اساســی که مربوط به آزادی تجمعات میشــود، اشــاره کرده است. در بند 6 ماده ۱۱ قانون احزاب نیز آمده اســت که متولــی اعطای مجوز برای برگزاری تجمعــات کمیســیون ماده ۰۱ احــزاب اســت. وی ادامــه داد: مصوبه دولت هــم مؤیــد همین بنــد از قانون احزاب اســت. وقتــی تجمعــی در یک مکان عمومی برگزار میشود، اقشار دیگری که میخواهند تردد کنند دچار مشکل میشوند. در سایر کشورها هم مکانهایی برای برگزاری تجمع درنظر گرفته شــده اســت، چون ابراز یک حق نبایــد مخل حقوق دیگران شــود. بر همین اساس، بعد از اعتراضات دیماه 6۹۳۱ دولت مکانهایی هم برای برگزاری تجمع تعیین کرد، اما دیوان عدالت اداری معتقد اســت چون حق برگزاری تجمع در قانون اساســی و قانون احزاب وجــود دارد پس مصوبه دولت باید ابطال شــود. عرف با اشــاره به اینکه مصوبه دولت در واقع یک نگاه فیزیکی و مکانیابی برای اســتفاده از ظرفیت قانونی کمیســیون ماده ۰۱ احزاب بود، اظهار کرد: اکنون کمیســیون ماده ۰۱ احزاب است که باید تشخیص دهد چه مکانهایی برای برگزاری تجمع تعیین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.