علی مطهری: پرداخت یارانه به همه کار درستی نیست

Iran Newspaper - - News -

نماینده تهــران در مجلس گفت: پرداخت یارانه خــالف اقتصاد مقاومتی اســت. معنی ندارد آخر ماه دولت به مردم پول بدهد، مردم باید کار کنند و بــه دولــت پول دهنــد نه اینکه آخــر ماه دستشــان دراز باشــد که دولت چیزی به آنها بدهد. یارانه باید به اقشــار ناتوان و کســانی که مشــکل دارند و قــدرت کار ندارنــد، پرداخــت شــود. معنــی ندارد به مــردم ســالم یارانه بدهیــم. به گــزارش عصر ایران، علــی مطهری گفت: معتقــدم یارانه باید فقــط به خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد، ســازمان بهزیســتی، زنان بــی سرپرســت و اقشــاری که در این ســطح هســتند پرداخت شــود و یارانه دیگران قطع شــود. او با بیان اینکه پرداخت یارانه به همه مردم کار خوبی نیســت، گفــت: دولــت باید زودتر از اینها نســبت بــه حــذف یارانهها اقدام میکرد، هربار از ترس انتخابات عقبنشــینی کردند و این درســت نیست. مطهری در مورد یارانههای پنهان نیز گفت: قیمت حامل های انرژی باید از ســالهای قبل افزایش پیدا میکرد، متأسفانه دولت بموقع این کارها را انجام نداد و االن چون مردم در شــرایط ســخت اقتصادی هســتند، اجرای آن مشکل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.