ایرانیها خواهان گفتوگوی معنادار هستند

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه،ا«لؤلؤه الخاطر» ســخنگوی وزارت خارجه قطر در مورد طــرح صلــح هرمــز گفت: مــا هم ایــن طرح را بررســی کردهایم. اما هنوز برای صحبت کردن درباره یک ابتکار جامــع خیلی زود اســت. برداشــت مــا از این طــرح این اســت کــه ایرانیها خواهــان یک گفتوگــوی معنادار و ســودمند هستند. بد نیســت که اکنون درباره امریکا هم صحبت کنیم، چراکه این کشــور با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده اســت، خواهان تعامل اســت. به گزارش ایلنا وی گفت: نه تنها برای قطر، بلکه برای ســایر کشــورها در منطقه کــه خواهان وقوع درگیری نظامــی نیســتند، باید بگویم کــه ما برای تســهیل فرآیندی بــرای کاهش تنشها آماده هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.