روحانی:‌برای‌هر‌فداکاری‌آماد‌هام

به منظور تامین حقوق و رفاه مردم به عنوان خادم ملت ایران در پیگیری حقوقشان هرگز کوتاهی نکردیم

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ مــوج خبــری کــه از ابتــدای مهرمــاه بــا حضــور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نیویورک آغاز شــد، با روشــن شدن ابعاد پنهــان رایزنیهــا­ی برجامــی مقامهای ایرانی و اروپایی در سازمان ملل همچنان ادامــه دارد. رایزنیهایـ­ـی کــه گرچــه محورهــای مورد بحث آن همچنان روی کاغذ اســت و تا تبدیل شــدن به تفاهمی نتیجه بخش راهی پرپیچ و خم پیش رو دارد امــا از چنــان ابعادی برخــوردار بود که اینک امیدها را برای ادامه گفتوگوها جهــت رســیدن بــه نقطــه هــدف یعنی نجــات برجــام زنــده نگه داشــته اســت. روحانــی روز گذشــته در جلســه هیــأت دولــت، گزارههایــ­ی از یــک طــرح قابــل پیگیری از ســوی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه را تأیید کرد که او برای بازگشــت امریــکا بــه توافــق هســتهای و برداشــتن تحریمهــای ضــد ایرانــی این کشور آماده کرده و درباره آن با مقامهای ایرانیوامر­یکاییبهگفت­وگونشستهبو­د.

گزارههایــ­ی که گرچه سهشــنبه شــب رســانه امریکایی پولیتیکو بخشهایی از آن را منتشــر کرد اما روحانی روز گذشــته بــه تشــریح ابعــاد آن پرداخــت و کلیت راهــکار فرانســوی را قابل قبــول توصیف کرد. روحانی گفتوگوهای نیویورک را به گمان بسیاری به نقطه حل بحران برجام میان ایــران و امریکا نزدیک دانســت اما بــه این واقعیت اشــاره کرد کــه رایزنیها با راه حل مسأله همچنان فاصله داشته اســت. چــه بــه بــاور او مواضــع اعالمــی دونالــد ترامپ که بر تشــدید تحریمهای ایــران اشــاره داشــت، با واقعیت پشــت پرده تالشهای او برای گفتوگو با رئیس جمهوری ایران فاصله زیادی داشــت. از یک ســو ترامــپ میکوشــید همپیمانان خــود را بــه پذیرش راه حــل دیپلماتیک بــرای پایــان دادن به مناقشــه هســتهای مجــاب کنــد؛ از ســوی دیگــر مکــرون ســعی میکرد با پیگیــری تالشها برای نزدیــک کردن دیدگاه تهران و واشــنگتن بــه یکدیگــر، تأثیر توافــق احتمالــی را در مســیر نجات برجــام هدایت کند. نتیجه چنین اقداماتی رســیدن بــه یک طرحی 4 بنــدی بــود کــه میتوانســت مســیر گفتوگو میان تهران و واشنگتن را هموار کنــد. طرحی که پولیتیکو بندهایــی از آن را منتشــر کــرد و رئیــس جمهــوری ایران نیز روز گذشــته با توضیح بیشتر بر طرح آن در نیویــورک صحــه گذاشــت. بر پایه ایــن طرح ایــران باید متعهد میشــد که هرگز به ســالح هستهای دست پیدا نکند و بــه طــور کامــل از الزامــات و تعهــدات هســتهایاش تبعیــت کنــد و مذاکــره در مــورد یــک چارچــوب طوالنــی مــدت را برای فعالیتهای هستهایاش بپذیرد. ایران همچنین باید در مذاکرات با هدف برقــراری صلــح در منطقه مشــارکت به عمــل مــیآورد. مهمتریــن بخــش این طرح ایــن بود کــه امریکا بایســتی با لغو تمامــی تحریمهایــ­ی کــه از ســال 2017 دوباره اعمال شــدهاند، موافقت میکرد و ایــران از توانایــی کامــل برای صــادرات نفت و اســتفاده آزادانــه از درآمدهای آن برخوردارمی­شد.

هرچنــد در نهایت روحانــی صالح را در آن دید که با وجود فشــارها و انتظارها از پذیرش شــتابزده این طــرح و مالقات بدون برنامه با ترامپ اجتناب کند با این حال او در ســخنان روز گذشــتهاش بر باز بــودن راه بــرای ادامه مذاکــرات پیرامون ایــن چارچــوب مــورد تفاهم تأکیــد کرد. روحانی این طرح را قابل قبول دانســت اما گفت: «عبارتهــای این طرح را اصالً قبــول نداشــتم چــرا کــه عبارتهایــ­ش نادرســت بــود و رئیــس جمهور فرانســه گفــت کــه بســیار خــب، عبارتهایی که خودتان میگوییــد و وزرای خارجه با هم یک نتیجه برســند و آن عبارت به عنوان مبنــای مذاکره ما باشــد.» ایــن در حالی بود که محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه ایران نیز در ادامه ســخنان روحانی نحوه طــرح مواضع طــرف اروپایــی را در طرح 4 مــادهای مکــرون مــورد انتقاد قــرار داد و گفــت: «مواضــع ما در طــرح ۴ مادهای مکرون درست بیان نشــده بود. بنابراین الزم اســت ایــن مذاکــرات ادامــه یابــد تا مسائل دقیق مطرح شود.»

ناگفته پیداست که آنچه به عنوان بی اعتمادی میان مقامهــای ایران و امریکا وجود داشــت، بر فشار اروپاییها برای به سرانجام رسیدن این طرح در نیویورک و انجام دیدار رؤسای جمهور ایران و امریکا بــی تأثیر نبود. چه روحانی مطمئن نبود که پذیــرش دیدار همتــای امریکاییاش میتوانســت راه را برای بنبستشــکن­ی از مســیر اجرای برجام بــاز کند. این گفته او در جلســه روز گذشــته هیأت دولت که «آنچه در نیویورک انجام گرفت ولو اینکه به ظاهر ممکن است برخی فکر کنند که در نقطه حل بود، اما با حل مسأله فاصله داشــت و نمیشود یک امر بسیار مهم را در ظرف چند ساعت و مدت کوتاه بدون در نظــر گرفتن همه جوانب و نتایج آن و سوء اســتفادها­ی که آنها میخواســتن­د در آن مقطع انجام دهند، به انجام رساند»، نشــان داد انجام یک مذاکره جدی میان دو طرف در نیویورک با دســتانداز­هایی جدی مواجه بود.

آنگونه که پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهــوری گــزارش داده، روحانی گفت: «در همــان 24 ســاعتی کــه اوج تحوالت سیاســی و مذاکــرات دیپلماتیــ­ک بــود، رئیــس جمهور امریــکا در دو نوبت یکبار در ســخنرانی در سازمان ملل و در سطح جهانــی و یکبــار دیگر صریحــاً اعالم کرد که میخواهیم تحریمها را تشدید کنیم. به دوســتان اروپایی گفتم که کدام بخش را قبول کنیم؟ ســخن شــما را قبول کنیم که میگویید امریکا آماده اســت یا حرف رئیس جمهــوری امریکا را قبول کنیم که در 24 ســاعت دو بــار بــه صراحت اعالم کرده که به دنبال تشدید تحریمها است. خودشان پاســخ روشن نداشتند و گفتند در دنیای سیاست چیزی گفته است ولی آنهاآمادها­ند.»

ویافزود:«امریکادرپی­غامخصوصی بــه اروپاییهــ­ا میگفــت مــن آمــادهام امــا بعــد در مصاحبــه اعالم میکــرد که تحریم را تشدید میکنم. چطور میتوان بــاور کــرد و ذکاوت و هوشــیاری ایرانــی از ما میخواســت که گول پیــام خصوصی را نخوریــم و همانطور که خــود او گفت، ایران در هیچ مذاکرهای شکست نخورده اســت و ما میخواســتی­م همین شــود تا مذاکرهای شود که در آن موفقیت باشد.» رئیــس جمهــوری بــا تشــکر از همتــای فرانســوی بابــت تالشهایــی کــه بــرای تفاهــم انجام داد، گفــت: «ما همکاری و همراهی کردیم و آن کسی که مانع نتیجه شد، کاخ سفید بود و ایران، پاریس، توکیو و بقیه کشــورها مقصــر نبودنــد.» وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با تشــکر از قوای ســهگانه، رســانه ملــی، نیروهای مســلح، ملــت بــزرگ ایــران و رهبــری معظــم انقــالب افــزود: «همــه دســت به دســت هــم دادیــم؛ ممکن اســت هر کداممان در جایی اشکال و ایراد داشتیم ولی همه دست به دست هم دادیم و کار عظیم و بزرگی را امروز به ثمر رساندیم؛ یــک عده ســکوت و اذیت کردند و فشــار آوردنــد، اما ملــت ما ایســتاد و مقاومت کــرد و بحمداهلل به موفقیت رســید؛ این موفقیــت ملت ایــران و قدمهای بعدی هم در راستای موفقیت ایران است.»

مذاکــرات فشــرده و شــبانه روزی در نیویــورک که برای رســیدن بــه یک فهم مشترک صورت گرفت، به پایان رسید اما به گفته رئیس جمهوری ایران چارچوب یــک تفاهم در البــهالی ایــن گفتوگوها متولدشد.

چه روحانی عالوه بر روایت ناگفتهها و ناشــدنیها­ی نیویورک این را هم گفت کــه «برای هــر گونه فــداکاری که منجر به احقاق حقوق و رفاه مردم شود، آمادهام. هر زمانی که حاضر شــوند به عزت ملت ایران توجه کنند، راه بسته نیست؛ باز هم راه بــاز اســت اما اگــر میخواهیــم زودتر پیــروز شــویم، از درون ایــن خانــه یعنــی ایــران همه باید صدای اتحاد و وحدت را بشنوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.