دیدار خانواده دبیرکل حزباهلل با مراجع تقلید درقم

Iran Newspaper - - News -

دست آخر اینکه، خانواده سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزباهلل لبنان با شماری از مراجع تقلید و علما در شهر مقدس قم دیدار و گفتوگو کردند. به گزارش مرکز خبر حوزه، سید جواد نصراهلل، فرزند دبیرکل حزباهلل لبنان که برای شرکت در یادواره برادر شهید خود محمدهادی نصراهلل به قم سفر کــرده بود، به همراه چند تن از مســئوالن حــزباهلل، دیدارهای جداگانهای با مراجع تقلید، علما و شــخصیتهای حوزوی داشــت. وی با حضرات آیات ناصر مکارم شــیرازی و حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، محمد یزدی رئیــس شــورای عالی جامعه مدرســین، محمدتقــی مصباح یــزدی رئیس مؤسســه آموزشیوپژو­هشی امام خمینی(ره)، سید هاشم حسینی بوشهری دبیــر شــورای عالــی حوزههــای علمیــه، علیرضــا اعرافــی مدیــر حوزههای علمیــه، محســن اراکــی دبیرکل مجمــع جهانــی تقریب مذاهب اســالمی، حجتاالسالم­والمسلمین محمدحســن رحیمیان، تولیت مسجد مقدس جمکران، وحجت االسالم سید جواد شهرستانی نماینده آیتاهلل سیستانی در ایران دیدار و گفتوگو کرد.مراجع تقلید و علما ضمن ابالغ سالم به سید مقاومت، با تمجید از شجاعت و والیتمداری حجتاالسالم­والمسلمین سید حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان، بر حمایت خود از جبهه مقاومت تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.