برخی در کشور دهه غارت و چپاول راه انداختند

Iran Newspaper - - News -

محمدرضاعار­ف،رئیسفراکسی­ونامیدباحض­وردربنیادب­ینالمللیعل­وموحیانی اســراء، با آیتاهلل جوادی آملی دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار آیتاهلل عبداهلل جوادی آملی گفت: غافل شدن از غارت بیگانه و از اختالسهای نجومی، سبب شد تا عدهای از این فرصت برای غارت کشور استفاده کنند. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلیــد گفــت: گرچه انقالب ما یک انقالب فرهنگی بود امــا آن طور که باید در همه بخشها این اصل، رعایت نشــد و از فرهنگی بودن انقالب، غفلت صورت گرفت. وی ادامه داد: در کشور دهههای مختلف فرهنگی همچون دهه کرامت، دهه والیت و امثالهــم وجــود دارد. وجود ایــن دههها حفظ کردن یک بخش اســت، برخی در مقابل این دههها، دهه غارت و چپاول کشــور را داشــتند که از آنها غفلت شده بود. در این دیدار عارف با اشاره به دهه پنجم انقالب اسالمی بر ضرورت آسیب شناسی دقیق عملکرد چهار دهه گذشته برای ارتقای کارآمدی نظام تأکید کرد و گفت: در بخشهایی از حوزه اداره کشــور در دورههای مختلف ناکارآمدی دیده شــد و باید به جای تصمیمگیری نیابتی با نشان دادن راه به جوانان در دهه پنجم انقالب شاهد تحوالت مدیریتی باشــیم. رئیس فراکســیون امید خاطرنشــان کرد: بین نســل اول و نســل ســوم انقالب فاصله ایجاد شــده اســت و در این بین نســل اولیها کم کاری کردهانــد. نقــش علما و مراجع بزرگــوار در دهه پنجم انقالب اســالمی برای پویایی نظام بسیار مهم و تأثیرگذار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.