اجرای موافقتنامه همکاری اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا

Iran Newspaper - - News -

علیاکبــر مهرفــرد، معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشــاورزی وزارت جهاد کشــاورزی گفــت: موافقتنامه همکاری اقتصــادی ایران و اتحادیه اوراسیا در نیمه نخست آبان امسال عملیاتی میشود. وی افــزود: موافقتنامـ­ـه همــکاری اقتصــادی میــان ایــران و اتحادیــه اوراسیا با توافق رؤسای جمهوری شش کشور عضو و تصویب مجالس این اتحادیه، از پنجم آبانماه امســال اجرایی میشود. مهرفرد افزود: در ایــن موافقتنامـ­ـه، خــوراک دام و دانههــای روغنی، کنجاله، ســویا و ذرت و روغــن خــام با تخفیــف وارد ایران خواهد شــد و چند محصول تولیــدی ایران از جملــه خوراک آبزیان، محصوالت ســبزی و صیفی و باغی، لبنی و کشمش با قیمت تعرفه کمتر به کشورهای اوراسیا صادر خواهد شود. بهگفتــه وی، بــا ایجــاد ایــن توافقنامــ­ه بینالمللــ­ی تحولــی بــزرگ در صادرات و تأمین مواد غذایی و دامی مورد نیاز کشور ایجاد خواهد شد. معــاون وزیر جهادکشــاو­رزی، ارزش ســاالنه تولیدات بخش کشــاورزی کشــور را ۵۷میلیارد دالر برآورد کرد و افزود: هر ســال بهطور متوسط ۰۱ میلیارد دالر محصوالت کشــاورزی وارد و حدود ۷میلیارد دالر نیز صادر میشود./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.