آغاز فروش ارز اربعین در شعب بانکی

Iran Newspaper - - News -

فــروش و پرداخــت ارز اربعیــن، معــادل یکصــد دالر امریکا، بــر مبنای نرخ فــروش ارز اســکناس در بــازار ثانویه، صرفــاً در مقابل ارائــه گذرنامه معتبر جمهــوری اســالمی ایــران و پــس از احــراز هویــت امکانپذیر اســت. فروش ارز اربعیــن بــه متقاضیــان از امروز آغاز شــده و تا ۵۲ مهرمــاه ادامه خواهد داشت./بانک مرکزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.