انبار 3 میلیون تن گندم توسط کشاورزان

Iran Newspaper - - News -

عباس کشــاورز، معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: کشــاورزان حدود ســه میلیون تن گندم را بهدلیل قیمت نامناســب خرید تضمینی در یک سال زراعی گذشــته انبار کردهاند. وی اظهار داشــت: در یکسال زراعی گذشته ۴۱ میلیون تن گندم تولید شــد و از مناســبتری­ن ســالهای تولید بود، اما شــرایط خرید تضمینی باعث شــد کشــاورزان رغبتی بــه فروش محصول خود نشــان ندهند و به همین دلیل ســه میلیون تن گندم در انبارها مانده است. /مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.