درصدخانوار­هابه قطعیارانها­عترض کردند

Iran Newspaper - - News -

حسین میرزایی، سخنگوی ستاد تبصره ۴۱بودجه با بیان اینکه از۰۰۲هزار خانوار مشــمول حــذف یارانــه نقــدی فقــط ۴درصد به قطع یارانه اعتراض داشتند، گفــت: از۲۳هــزار مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان۶­۲ هزار نفــر از ثبت اعتراض منصرف شدند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.