درصد کشور درخشکسالی

Iran Newspaper - - News -

بنفشــه زهرایــی، مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصرف و ارتقــای بهرهوری آب و آبفــای وزارت نیــرو گفــت: ایران از نظــر تجمعــی در خشکســالی قــرار گرفته و بارشهای امسال خشکسالی را در ۰8 درصــد کشــور جبــران نکرده است./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.