هزارهکتار اراضیتحتکش­ت ارگانیک

Iran Newspaper - - News -

اســماعیل کرمی دهکــردی، مدیرکل دفتر ترویج دانش وفناوری کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی گفت: اراضی تحت پوشــش کشــت ارگانیک کشــور تا چند ســال دیگر بــه ۰۰۳ هزار هکتار توسعه مییابد./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.