طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است

Iran Newspaper - - News -

عبدالناصره­متی،رئیسکلبانک­مرکزی، از تقویت۰۴ درصدی ارزشپولملی­نسبتبهیکسا­لپیشخبرداد.ویافزود:سال گذشته، در این ایام، وضعیت تلخی بر اقتصاد کشور حاکم شده بود. دولت امریکا و متحدین منطقهای آن، با شروع جنگ تمام عیار اقتصادی و راه انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشــه فروپاشی کشــور از طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پــول ملــی و نهایتاً، ایجــاد هرج و مرج در سراســر کشــور بودند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: با همکاری سایر دستگاهها و نهادها توانستیم با یکی از پیچیدهترین و بیســابقهت­رین تحریمها و محدودیتهای مالی و پولی با قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم. وی تصریح کرد: امروز، درست نسبت به یک سال پیش، پول ملی ۰۴ درصد تقویت شده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است؛ البته مردم بخصوص اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت، ســختی زیادی را تحمل کرده و میکنند؛ لیکن، این روزها، طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است. همتی ادامه داد: آنچه من و همکارانم را به ادامه این مسیر هر روز مصممتر میکند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی اقشار آسیب دیده از فشار تحریمها و تالش جدی مسئوالن برای خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.