درخواست از نیروهای مسلح برای سفرهای اربعین

Iran Newspaper - - News -

محمــد اســامی، وزیــر راه و شهرســازی گفــت: اتوبــوس بــه تعــداد کافی برای تردد زائران اربعین در نظر گرفته شــده و از نیروهای مســلح هم خواسته شده اســت تا در صورتی که بــا کمبود ناوگان مواجه شــدیم، به کمک بیاینــد. وی اظهار داشــت: مردم به پیشبینیهای ســتاد مرکزی اربعین توجه کنند چرا که برای ســفرهای زمینی برنامهریزی شــده و اگر خالف آن انجام شــود نخستین کسی که صدمــه میبیند خود مــردم هســتند؛ توصیهها، بیانیههــا و پیشبینیهای ســتاد اربعین حتمــاً باید مورد توجه زائران قرار بگیرد. امســال مســیر تفکیک شــده اســت و مشکالت ســال گذشــته مجدداً رخ نخواهد داد. وی در خصوص وضعیت فــروش بلیتهای اربعین در مســیرهای هوایی گفــت: برای فروش اینترنتی بلیت هوایی برای اربعین امسال ضوابطی تعیین شده تا مردم گرفتار مشکالت هر ساله نشوند که فکر میکنیم اثربخشی خود را داشته است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.