همه راهها را رفتم

Iran Newspaper - - News -

محمدحســین طاهایی که فعالیــت در فضای دیجیتال را بــا اپلیکیشــن شــروع کرده اســت، گفــت: تمــام راهها را بــرای ایجــاد درآمــد تجربــه کــردم، از بین آنهــا کار در فضــای مجازی بهتر بــود، ولی این موضــوع زمانی میتواند برای شــما تجربه مثبتی باشــد که سرمایهگذار داشته باشید. درست است که ایجاد اپلیکیشــن ســخت و گران نیســت اما اپلیکیشــن زمانی موفق میشــود کــه روی آن تبلیغــات گســترده صورت گیرد. این در شــرایطی اســت که تبلیغات بســیار گران اســت. وی ادامه داد:زمانی برای دانلود اپلیکیشن هزینــه اولیه گرفته میشــد ولی خیلی از آنها مانند خــود من برای اینکه مشــتری داشــته باشــیم این هزینه را حذف کردیم. حال با اینکه رایگان است به سختی میتوان اپلیکیشن را معرفی کرد. طاهایی اظهارداشت: تا اآلن 11 میلیون تومان برای اپلیکیشنها بودجه صرف کردم و هنوز به موفقیت نرسیدم. متأسفانه فضا برای ما وجود ندارد. کسانی در فضای دیجیتال موفق میشوند که حامی مالی خوبی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.