تجربهجهانی

Iran Newspaper - - News -

در خیلــی از کشــورها اســتارتاپ­هایی کــه شکســت میخورنــد حدود یکســال و نیــم برای توســعه ایده و تفکــر خــود وقت گذاشــتند، از همیــن رو خیلــی از آنها نمیتوانند ســرپا بمانند. تمام استارتاپها­یی که در کشورهای مختلف ایجاد میشوند در صورت شکست یا کاهش فروش به بقای خود ادامه نمیدهنــد و ســراغ ایدههــای جدید و نــاب میروند. طبق بررســیهای صورت گرفته از بین برندهای پرفروش استارتاپها با ارزشترین بودند. در حال حاضر برترین اســتارتاپ­ها اپل، گوگل، مایکروســا­فت، آمازون، فیسبوک و سامســونگ اســت. این شــرکتهای با ارزش، کار خود را با چند دانشجو و ایده شروع کردند و اکنون گرانترین سهمها را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.