ورود نقدینگی جدید به بورس

Iran Newspaper - - News -

شاپور محمدی، رئیس ســازمان بورس اعالم کرد: اخیراً منابع مالی خوبی به بازار ســرمایه وارد شــده که نگهداشت این پول وظیفــه مهمی اســت. وی اظهار کــرد: شــرکتهای کارگزاری اولین مجرای ورود سرمایهگذار­ان برای تجربه فعالیت در بازار سرمایه هستند و همین ویژگی، وظیفه این نهاد را در تعامل مثبت با سهامداران و حمایــت از حقــوق آنهــا دوچندان کرده اســت. رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار کانــون کارگزاران را محور اصلی ارتباط ســازمان بورس با تمــام ارکان بازار سرمایه دانست و بر حمایت این سازمان از صنعت کارگزاری و حمایت از حقوق ســهامدارا­ن تأکید کرد. طبق اعالم ســازمان بورس و اوراق بهادار، وی با اشــاره به جــذب منابــع مالی جدید در بازار ســرمایه اظهار کرد: اخیراً منابــع خوبی به بازار سرمایه وارد شده که نگهداشت این پول وظیفه مهمی است. باید تمهیدی کنیم تا این پول از بازار ســرمایه خارج نشــود بویژه صندوقهای ما الزم اســت فعالتر عمل کنند و حتیاالمکان سازوکارهای تشویقی نیز طراحی شود./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.