برای واردات، فرش قرمز پهن نکردیم

Iran Newspaper - - News -

حســین مدرس خیابانی، قائممقام وزیــر صنعت، معدن و تجــارت با اشــاره به دســتور رهبــر معظم انقــالب برای تدوین نقشــه راه تنظیم بازار کشور گفت: این نقشه راه به همراه سند پشتیبان تهیه و برای تصویب به سران سهقوه ارســال شده اســت. وی با بیان اینکه برای واردات، فرش قرمز پهن نکردیم افــزود: با توجه به شــرایط کشــور، محدودیتها، ممنوعیتهــ­ا و کنترلهای بیشــتری بر مدیریت واردات داریم و این سیاست را با شدت بیشتری ادامه میدهیم؛ به این معنا که به هیچ وجه حاضر نیستیم کاالهای غیرضروری کــه تــوان تولیــد داخلــی بــه لحــاظ کمــی و کیفــی در آنهــا وجــود دارد را وارد کنیم./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.