دعوت از دانشگاهیان برای تولید سیستم عاملبومی

Iran Newspaper - - News -

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطات با اشــاره به رشــد ســه برابری اســتارتاپ­ها در حــوزه آیتی کشــور گفت: حضور اســتارتاپ­های کشــور در بستر ملی شــبکه اطاعات موید این موضوع است. به گزارش مهر، ستار هاشمی افزود: در ارتباط با مراکز استارتاپها، نگاه وزارت ارتباطات این است که مراکزی که منشأ عمل هستند را بیشتر حمایت کنیم.هاشمیباتأک­یدبرمراقبت­ازحوزهتلفن­همراهگفت:بههمیندلیل­سیستم عامل بومی را شروع کردیم که این به تنهایی کفایت نمیکند و بخش خصوصی، اپراتورها و دانشــگاهی­ان نیز باید پای کار بیایند تا این سیســتم بتواند شکل بگیرد. جامعه نیز باید با این مسأله همراهی کنند. وی بــا بیان اینکه قصد انجام باندلینگ (فروش یکجا) داریم و برای بومی شــدن آن نیاز به دانشگاهیان داریم، افزود: ما میخواهیم سرویس باندلینگ را در اختیار افراد قرار دهیم که با حداقل هزینه، گوشی مورد نظرشان را خریداری کنند. این یک نگاه کاماً ایجابی است برای ایجاد بازاری که ذینفعان زیادی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.