تصادف خونین در نیمه شب

Iran Newspaper - - News -

ادامهروز یکشنبه

گروه حــوادث / تصادف 3 دســتگاه خودرو ســواری در حوالــی میــدان رســالت موجب مرگ 2 نفر شد. ســیدجال ملکــی، ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران درباره جزئیــات این حادثــه به ایرنا گفــت: ســاعت یــک بامــداد چهارشــنبه حادثــه تصــادف در مســیر غــرب به شــرق بعد از میدان رســالت به سامانه ۵21 اعــام و در مدت زمان 3 دقیقه آتشنشــانا­ن به محل حادثه رســیدند. در ایــن حادثــه یــک دســتگاه خــودرو ۶02 با چهار سرنشــین به دالیل نامشــخصبـ­ـا2دســتگا­ه خودروبرخور­دکردهبود. خــودروپرش­ــیاو۵0۴بر­خورد یکیازقربان­یان آتشنشانانپ­یکریکنفر کــردهبــو­د. بهدلیــلشک­ســته تصادف راکهداخــل­خودرومحبوس شــدنگاردر­یلهــایمیا­نــیمســیر، شــدهبودبا­بــرشقطعات،خارج خودرو ۶02 به الین دیگر بزرگراه رفته و با 2 کردنــد. بــه گفته وی، بــه تشــخیص عوامل اورژانــس یک مرد دیگــر در این حادثه جان باختــه بــود و یــک زن و مــرد دیگــر بهدلیل مصدومیت روانه بیمارســتا­ن شــدند. علت ایــن تصــادف از ســوی کارشناســا­ن پلیــس راهور در حال بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.