مجازات همسایه معتاد به جرم سرقت و تعرض

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث/ مرد تبهکار که در جریان سرقت از خانه یک زن به او تعرض کرده بود صبح دیروز در شــعبه دوازدهــم دادگاه کیفری اســتان تهــران محاکمه و به حبس و شاق محکوم شد. به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از پارســال با شــکایت زنی میانســال به پلیس آغاز شد. وی مدعی شد مردی جوان که در همسایگی آنها زندگی میکند با تهدید چاقو وارد خانهاش شده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده اســت بعد هم مبلغ 20 هــزار تومان به همراه گوشــی تلفن همراهش را از خانهاش ســرقت کرده است. معاینه پزشکی قانونی نشــان مــیداد زن جوان مــورد آزار و اذیت قرار گرفته اســت. بدیــن ترتیــب متهــم بازداشــت و در شــعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاست قاصیتولیتم­حاکمهشد. در ابتدای جلســه شــاکی به طرح شــکایت پرداخت. آنــگاه متهــم در جایگاه ایســتاد وبه دادرســان دادگاه گفــت: من مــواد مخدر شیشــه مصــرف میکــردم و آن روز حالت عادی نداشــتم. قبــول دارم از خانه زن همسایه سرقت کردم اما آزار و اذیت او را قبول ندارم. پــس از پایــان اظهارات متهــم قضــات دادگاه صبح دیــروز طی حکمی وی را از جنبه ســرقت به عنف به تحمــل 12 ســال حبــس و 90 ضربه شــاق، به خاطر ورود به عنف به خانه زن همســایه به 4 سال حبس و از حیث تهدید با چاقو به تحمل سه سال حبس و 90 ضربه شاق محکوم کردند. همچنین به خاطر تعرض به زن میانســال متهم به تحمل 99 ضربه شاق محکوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.