ترامپ: علیه من کودتا شده است

Iran Newspaper - - News -

دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریکا کــه این روزهــا نگران پیشــرفت ســریع رونــد اســتیضاحش اســت، در توئیتر نوشــت: هرقدرکه میگذرد، من بیشــتر میفهمم که آن چیــزی که دارد اتفاقمیافت­د،استیضاحنیس­تبلکهیککود­تااست.بهگزارشخبر­گزاریفرانس­ه، ترامــپ در ادامــه این پیــام توئیتری نوشــت: این [اســتیضاح] اقدامی در راســتای بیتوجهی به قدرت مردم، آرای آنها، آزادیهای آنها، متمم دوم قانون اساســی، حقوقمذهبی،نظامی،دیوارمرزیو­حقوقیاستکه­خدابهآنهاد­ادهاست.پیشتر هم مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا دموکراتهای­ی را که به تحقیق برای استیضاح ترامپ دست زدهاند، به تالش برای «ارعاب، تهدید و رفتاری نامناسب» متهم کرد و گفت نمیگذارد پنج نفراز مقامهای وزارت خارجه که احضار شدهاند، به مجلس نمایندگانب­روندوعلیهر­ئیسجمهوریش­هادتبدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.