طالبان با عمران خان دیدار میکند

Iran Newspaper - - News -

گروه جهان/ هیأتی از عالیترین مقامات گروه طالبان روز گذشــته به اســالم آباد ســفر کرد تا در دیدار با مقامات این کشــور، تالش کند، مذاکرات صلح با امریکا را که دونالد ترامپ ســه هفته پیش پایان آن را اعالم کرد، از نو آغاز کند.

بهگــزارش روزنامــه پاکســتانی «پاکســتان تــودی»، ریاســت ایــن گــروه را «مــال عبدالغنــی بــرادر»، رئیــس کمیتــه سیاســی طالبان برعهــده دارد. برخی مقامات پاکســتانی کــه در جریان ایــن دیدار بودنــد، گفتهاند، طالبان بالفاصله پس از پیشــنهاد این دیدار از ســوی عمران خان، نخستوزیرپا­کستان آمادگی خود را برای سفر اعالم کردند. سایت شبکه خبری «الجزیره» هم خبــر داده، یکــی از دیدارهای طالبان در پاکســتان دیدار با عمران خان، نخســتوزیر پاکســتان اســت کــه پــس از اینکــه ترامــپ پایان مذاکــرات بــا طالبــان را اعالم کــرد، خواهان از ســرگیری مذاکرات شد. او در این مدت بارها تأکید کرده بود، مذاکره با طالبان میتواند صلح در منطقه را تضمین کند. طالبان در سه هفته گذشته چندین سفر منطقهای داشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.