کدخدایی: الیحه تابعیت فرزندان تأیید نهایی شد

Iran Newspaper - - News -

بهگفته ســخنگوی شــورای نگهبان الیحه اصاح قانــون تعیین تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی مورد تأیید قرار گرفت. عباســعلی کدخدایــی در توئیتــر نوشــت: الیحــه اصــاح قانون تعییــن تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، امروز در شورای نگهبان مورد تأیید واقع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.