واکنش وزیر بهداشت به حادثه قطع انگشت دست نوزاد در یکی از بیمارستانه­ا

Iran Newspaper - - News -

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واکنش به ماجرای قطع انگشت دست نوزادی در یکی از بیمارستانه­ای غیردولتی شهریار اظهار کرد: برای پیگیــری ایــن ماجرا تیمی تعیین شــده اســت و به محض ارائــه گزارش، در صورت وقوع قصور با عامل مربوطه برخورد میکنیم.

بهگزارش ایســنا، ســعید نمکی در حاشــیه جلســه هیأت دولــت در جمع خبرنگاران همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره افزایش قصور پزشکی در بیمارســتا­نهای غیردولتــی و نظارتهای وزارت بهداشــت به عملکرد این بیمارســتا­نها خاطرنشان کرد: وزارت بهداشــت اکیپهای بازرسی مکرری دارد و در صورتــی کــه هــر گونــه شــکایت از طــرف ســامانه 190 و همچنیــن بهصــورت مکتوب دریافت کنیــم، بافاصله تیمهای بازرســیما­ن را جهت انجــام بازرســیها­ی الزم اعــزام میکنیــم. وزیر بهداشــت افــزود: همچنین بازرسیهای دورهای و چکلیستهایی نیز داریم که بهصورت مرتب انجام میشــود. نمکــی خاطرنشــان کــرد: در خصــوص اتفاقــی که در بیمارســتا­ن شــهریار رخ داده اســت نیز پس از دریافت نخستین گزارش، همکارانمان را جهت بررسی موضوع به محل اعزام کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.