ابهامات شیوع ویروس مشکوک در یک روستا

دکتر گویا: به هیچ عنوان، انتقال عفونت از طریق آزمایشهای تشخیصی در میان افراد صحت ندارد

Iran Newspaper - - News -

گــروه اجتماعــی / روز گذشــته کلیپــی در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه نشــان میداد عــدهای از مــردم یکی از روســتاهای لردگان از توابع استان چهار محال و بختیاری در اعتراض به ادعای ابتای چنــد نفر به ویــروس اچ آی وی در هنــگام نمونهگیــر­ی تســت دیابــت مقابل خانه بهداشت تجمع کردهاند.

در ایــن کلیــپ ادعــا شــده اســت مــردم روســتا چنــار محمــودی مقابــل فرمانداری و شبکه بهداشت شهرستان لــردگان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بهدلیــل ابتای بیــش از 200 نفر از اهالی روستا به خاطر نمونهگیری بــرای آزمایش قندخــون با اســتفاده از سرنگ آلوده معترضاند.

رئیس مرکــز مدیریــت بیماریهای واگیــر وزارت بهداشــت گفــت: موضوع ابتای جمع کثیری از اهالی یک روســتا در چهارمحــال و بختیــاری بــه ویروس HIV کــذب و به دور از حقیقت اســت و معــدودی از اهالــی این روســتا مبتا به این عفونت هســتند که راههــای ابتای آنهــا کاماً مشــخص اســت و راه انتقال مبتایان نیز به اطاع آنها رسیده است.

دکتر محمدمهدی گویا در گفتوگو با ایســنا، با اشاره به شــایعاتی که اخیراً در مــورد ابتای تعداد زیــادی از اهالی یــک روســتا در اســتان چهارمحــال و بختیاری به ویروس HIV مطرح شده، گفــت: ایــن موضــوع کــذب و بــه دور از حقیقــت اســت و از مجــاری قانونــی، آن را دنبــال خواهیــم کــرد. وی گفــت: معــدودی از اهالــی ایــن روســتا مبتــا بــه ایــن عفونــت هســتند کــه راههــای ابتــای آنهــا کامــاً مشــخص اســت و تحت مراقبت و درمــان قرار دارند و به هیچ عنــوان، انتقــال عفونــت از طریق آزمایشهــا­ی تشــخیصی ...و در میــان آنها صحت ندارد.

وی با بیان اینکــه راه انتقال ویروس بــه ایــن افــراد بــه اطــاع آنهــا رســیده اســت، افزود: وزارت بهداشــت به هیچ عنوان خود را مجاز نمیداند که در این مــورد، اطاعــات شــخصی بیمــاران را اطاعرســان­ی و رسانهای کند. در همین زمینــه دکتر مجید شــیرانی سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: از حــدود یــک مــاه قبل در پی کشــف چنــد مورد بیمــار مبتــا بــه ویــروس HIV در یکی از روســتاهای چهارمحــال و بختیــاری، تیمهای بهداشت و درمان تخصصی و مشاوره در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل و با هماهنگی و تماس با وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و مســئوالن اســتانی اقدامــات علمی و تخصصــی در جهت شناســایی، درمان و پیشگیری از اشاعه بیماری شروع شد و کمــاکان ادامــه دارد. وی تصریح کرد: در ایــن راســتا، تعــدادی از افــراد مبتا شناســایی و تحت مشاوره و درمان قرار گرفتهانــد و اقدامــات و آزمایشهــا­ی تکمیلــی در جهــت شناســایی علــل و مــوارد جدید و درمان بیمــاران در حال انجام است. همچنین رئیس اداره ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت در واکنــش به ابتای تعــدادی از اهالی روســتای چنارمحمــو­دی بــه ویــروس HIV گفــت: بنــده در چهارمحــال و بختیــاری نیســتم، بنابرایــن اطاعی از این موضوع ندارم.

پروین افســر کازرونی در گفتوگو با ایلنا گفت: پاســخگویی بــه این موضوع بــه عهده مــا نیســت. البته اینکه کســی بهخاطــر تســت دیابــت بــه ویــروس اچآیوی مبتا شود، حرف نسنجیدهای است و افرادی که در ارتباط با اچآیوی اطاعــات علمــی دارنــد، میداننــد که چنین چیزی اتفاق نمیافتد. ■ توضیح نماینده لردگان

نماینده مــردم لــردگان در مجلس شــورای اســامی گفــت: تاکنــون گزارشهای ضد و نقیضی در خصوص ابتــای گروهــی از مردم روســتای چنار محمــودی به ویــروس مشــکوکی به ما

رســیده اســت، پس از دریافــت تمامی اطاعات و بررســیهای دقیق موضوع از مراجع رسمی اعام خواهد شد.

محمد خالدی سردشتی در گفتوگو با ایســنا، با اشــاره به اخبار منتشــر شده در خصــوص تجمــع مــردم روســتای چنارمحمــو­دی از توابــع لردگان اســتان چهــار محالوبختیـ­ـاری در اعتــراض به ابتای افرادی به ویروســی ناشناخته در پی اســتفاده از ســرنگ آلوده بیــان کرد: چند روز پیش گزارشهای مشکوکیًدر این روســتا منتشر شــد و بنده شخصا با وزیر در این زمینــه صحبت کردم و قرار شــد بازرس ویژه برای بررسی بیشتر به منطقه اعزام شود.

وی در ادامــه اظهــار کــرد: تمــام

بخشهای اســتان و مجمع نمایندگان درگیــر این موضوع هســتند و جلســات مکرری از هفته گذشــته تاکنــون در این زمینــه برگــزار شــده و گزارشهای ضد و نقیضــی در ایــن خصوص ارائه شــده اســت. در برخی از گزارشها بیان شده کــه افــراد مبتــا به ویــروس مشــکوکی هســتند. آزمایشهــا­ی مختلــف نتایج متفاوتی داشــته اســت. ما این موضوع را بــه طــور جــدی دنبــال میکنیــم. مــردم باید آرامش خــود را حفظ کنند. نماینــده لردگان در ادامــه تأکید کرد: از بعــد کارشناســی و علمــی بایــد بهطور دقیــق آزمایشهــا بررســی شــود و اگــر بــه قطعیــت برســیم بــه اطــاع مردم خواهیم رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.