هواداران خواننده حاشیهساز میراث فارس را نشانه رفتند

Iran Newspaper - - News -

طرفداران یک خواننده پرحاشــیه که عنــوان تتلیتیها را برای خــود برگزیدهاند در روزهای اخیر با اســپری رنگ به کوره ثبت ملی شده هنرکار شیراز هجوم بردند. به گزارش ایرنا، برج کوره هنرکار مربوط به دوره پهلوی است. این اثر تاریخی در 0۳ بهمن ۶٨ با شماره ثبت ۶0٨02 در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید. برج کوره هنرکار شیراز به تازگی توســط فرد یا افراد ناشناس با نوشته شدن اسم یک خواننده پرحاشیه مخدوش شــده اســت. امیر مقصودلــو که دوســت دارد خــود را تتلــو بنامد، در نوشــتههای اینســتاگر­امی و کنســرتهای­ش که در خارج از کشور برگزار شــده، به افراد، مذهب و مظاهــر ملــی توهین و فحاشــی میکند. 27 مــرداد ٨9 نیز تصاویــری در فضای مجازی منتشر شد که فردی را در حال مسابقه دادن و باال رفتن از دیوارههای ارگ کریم خان شــیراز نشــان میداد اما با گذشــت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا هنوز تکلیف این افراد که دست به این اقدام زده بودند مشخص نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.