کاهش ۸۶ میلیاردی درآمد شهرداری با طرح ترافیک جدید

Iran Newspaper - - News -

معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهــران در واکنــش به برخی شــائبهها مبنی بــر درآمد میلیاردی شــهرداری از محل عــوارض طرحهــای ترافیکی گفت: برخی درصــدد القای کلیدواژه «پولی کردن» هستند.

محسنپور ســیدآقایی در گفتوگو با ایســنا، گفت: با اینکــه بارها با اعام آمــار و ارقام دقیق ثابــت کردهایم که درآمد شــهرداری با اجرای طرحهای ترافیکــی جدیــد نــه تنهــا افزایــش نداشــته بلکه کاهش داشــته است اما برخیها همچنان درصدد القای کلید واژه «پولــی شــدن» یا «کســب درآمد شهرداری» هستند.

وی با اشــاره به آمار و ارقام مستند در معاونــت حملونقل گفت: میزان تــردد خودروهــا در محــدوده طــرح زوج و فــرد ســابق در تابســتان ســال گذشــته، ۴ میلیــون و 00۵ هــزار تردد در روز مخالف پاک ثبت شــده است کــه درآمــد شــهرداری از ایــن محــل بهصــورت دقیــق 92 میلیــارد و ۶٨۶ میلیــون و ٨72 هــزار و ۶7۵ تومــان بــوده اســت و دقت داشــته باشــید که ایــن در حالی اســت که خودروها ســه روز در هفته مجاز به تردد در محدوده بودند.

پورســیدآق­ایی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای طــرح جدید و لغــو طرح زوج و فــرد، میــزان تــردد خودروهــا در محــدوده طــرح تنهــا بــه 02روز مجاز تقلیــل یافــت، گفــت: امســال در ســه ماهه تابســتان تعــداد خودروهایی که بیشــتر از 20 روز مجــاز تــردد داشــتند حدود 2 میلیون خودرو بوده که نشان میدهد مردم مراعات کرده و تنها در محــدوده همــان 20 روز مجازشــان و حتی کمتر در محدوده تردد داشتند.

وی افــزود: درآمــد شــهرداری تهران در تابســتان سالجاری بهطور دقیــق ۴2 میلیــارد و ۴1۶ میلیــون و 19۶ هــزار و ۳۶7 تومــان اســت و بــا یک حســاب سرانگشتی میبینیم که درآمد شــهرداری در پی اجرای طرح جدید حدود 27درصد کاهش داشته است.

معــاون شــهردار تهــران افــزود: در حالــی شــهرداری تهــران در حوزه درآمــد طرح ترافیکی جدید با کاهش حــدود ٨۶ میلیــارد تومانــی روبــهرو اســت کــه برخــی درصــدد هســتند با نادیده گرفتن این کاهش درآمد، ما را متهم به پولی کردن معابر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.