سوت آغاز با یاد «جعفر کاشانی»

Iran Newspaper - - News -

8 بازیهفتهشش­ملیگبرترفر­دابرگزارمی­شود

گروه ورزش/ هفته ششم لیگ برتر، فردا با برگزاری 8 دیدار پشت ســر گذاشته میشود. طبق اعالم سازمان لیگ، برای ادای احترام بــه جعفر کاشــانی تمــام بازیهــا با یــک دقیقه ســکوت و قرائت فاتحه آغاز میشود. در اولین بازی این هفته، شهر خودرو از ساعت 15:30 در ورزشگاه امام رضا (ع) مشــهد میزبان پرســپولیس است. تیم مشــهدی با 10 امتیاز در رده سوم جدول است و پرسپولیس هم با 9 امتیاز چهارم است. پرسپولیس در این بازی شجاع خلیلزاده و فرشاد احمدزاده را به دلیل محرومیت از سوی کمیته انضباطی در اختیار ندارد. علی علیپور، مهاجم پرسپولیس روزهای سختی را پشت سر میگذارد و در فصل جاری در امر گلزنی ناکام بوده و حتی در بازی جام حذفی سرخها مقابل ماشینسازی هــم نتوانســت از روی نقطه پنالتــی گل بزند. نکته حائز اهمیت اینجاســت که علیپور فصل گذشــته اولین گلش را مقابل همین تیم مشهدی به ثمر رساند و حاال هواداران پرســپولیس امیدوارنــ­د تاریــخ تکرار شــود. در ســوی مقابل یحیــی گلمحمدی تیمی آماده را در اختیار دارد و امیدوار اســت با حضور دروازهبانی چون ســیدمهدی رحمتی، دروازه تیمش بسته بماند. در دیگر دیدارها، پیکان - نفت مسجدسلیمان از ساعت 16 و نســاجی - ماشــین سازی از ســاعت 17 برابر هم قرار میگیرند. دربی اصفهان هم از ساعت50:71 در ورزشگاه نقش جهان میان سپاهان و ذوب آهن برگزار میشود تا شاهد یک رقابت مهیج دیگر میان شاگردان امیر قلعهنویی و علیرضا منصوریان باشیم. از ســاعت 17:15 صنعت نفت آبادان - ســایپا و شاهین - فوالد با هم مصاف میدهند. از ســاعت 18:15 نیز استقالل و گل گهرسیرجان در ورزشــگاه آزادی تهران با هم دیدار میکنند که این دیدار با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشــاگر برگزار میشــود. آبیپوشان پایتخت در شرایطی به میدان میروند که هنوز در لیگ برتر موفق به پیروزی و کســب 3 امتیاز نشدهاند ولی در جام حذفی طلسم نبردنهای خود را شکستند و در یک بازی پر حادثه به خاطر رفتن برقهای ورزشگاه انقالب کرج و در حالی که بازی به وقتهای اضافی کشیده شد، 1-3 میزبان لیگ یکی خود گل ریحان البرز را از پیش رو برداشتندتا­استراماچون­ینفسراحتیب­کشند.البتهآندره­استراماچون­یسرمربیآبی­ها به دلیل اخراج شدن در بازی با ذوب آهن، فردا نمیتواند روی نیمکت بنشیند. عارف غالمــی و ســیاوش یزدانی دو مدافع ایــن تیم هم به دلیل محرومیت از ســوی کمیته انضباطی در این بازی غایب هســتند. در آخرین بازی این هفته هم از ســاعت 18:30 تراکتور و پارس جنوبی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.