خداحافظ آقای دیپلمات

جعفر کاشانی؛ کاپیتان اسبق شاهین، پرسپولیس و تیم ملی درگذشت

Iran Newspaper - - News -

حامد جیرودی/ دیــروز با خبری تلخ برای جامعه فوتبال بخصوص پرسپولیســ­یها آغاز شــد. 9 مهر ســالروز درگذشــت هادی نوروزی، کاپیتان فقید و جوان پرســپولیس بود و تنها یک روز پس از چهارمین سالروز مرگ42 ابدی، دیگر کاپیتان سرخها هم پر کشید. خبر این بود که جعفر کاشانی یکی از اسطورههای باشگاه پرسپولیس دار فانی را وداع گفت. مردی اتو کشــیده و جنتلمن کــه در ســالهای اخیــر بــه عنــوان رئیــس هیأت مدیره پرسپولیس فعالیت میکرد. کاشانی چند وقتی بود که به دلیل عارضه قلبی در جلسات هیأت مدیره پرسپولیس شــرکت نمیکــرد. او نهم مهر به پزشــک قلب مراجعه کرد و به او گفته شــد که باید آزمایش هســتهای روی قلب خــود انجام دهد تا وضعیتش مشــخص شــود. دیروز صبح قرار بود راننــدهاش دنبالش برود تا به دکتر مراجعه کند. راننده کاشــانی پس از اینکــه بــه منــزل او میرســد، زنگ خانه را بــه صــدا درآورده و جعفر کاشــانی در را برای او باز میکند اما پس از اینکه دقایقی از منزل بیرون نمیآید، راننده او به داخل خانــه مــیرود و میبیند مرحوم کاشــانی روی پلهها افتاده. کاشــانی خیلی سریع به بیمارســتا­ن منتقل میشــود اما پزشــکان معالجعلتفو­تاوراآمبول­یاعالمکردن­د و گویا یک لخته خون در قلب این مرحوم باعثایستقل­بیاششدهاست.

این پیشکســوت فقید که نــام کاملش «جعفر اشرف کاشانی» بود،11 اسفند سال 1322 در تهــران به دنیا آمد و فوتبال خود را از محلــه فوتبالخیز چهارصد دســتگاه تهران و تیم آموزشــگاه­های تهران شــروع کــرد و در ادامــه توســط زنــده یــاد عبــاس اکرامی بنیانگذار باشگاه شاهین شناسایی و بــرای بــازی در شــاهین انتخــاب شــد. او پس از انحالل باشــگاه شاهین در سال 46 به پرســپولیس رفت و تا آخر عمر فوتبالی خود در این تیم بازی کرد. کاشــانی از سال 47 تا 53 با پیراهن تیم ملی ایران هم 38 بازی ملی انجام داد و به عناوین مختلفی دســت یافت که قهرمانی با تیم ملی در 2 جام ملتهای آسیا 1968 و 1972 و حضور در المپیک 1972 مونیخ از مهمترین آنان است. ضمن اینکه قهرمانی با پرسپولیس در لیــگ منطقــهای 1350 و لیــگ تخــت جمشــید 1352 را هم تجربه کرد. کاشانی حدود 7 ســال یک مدافع درجه یک برای پرســپولیس بــود و حتــی ســابقه حضــور درون دروازه قرمزها را هم دارد. او در ســال 13۴7 در بــازی پرســپولیس و عقــاب بــه دلیل قهر عزیز اصلی و غایب بودن هادی طاووســی درون دروازه پرسپولیس ایستاد و پرســپولیس بــازی را 0-5 بــرد. کاشــانی 27 آذر 13۵3 و در هفتــه بیســت و دوم جامدومتختج­مشیدبابازو­بندکاپیتان­ی پرسپولیس برابر تاج به میدان رفت که آن دیــدار با برتــری 1-2 سرخپوشــان به پایان رســید و کاشــانی هم میخواســت در این بازی خداحافظی کند و مسئوالن باشگاه با خداحافظی او ابتدا مخالفت میکنند ولی در نهایت یک بازی یادبود برای کاشانی در 20 دی ماه 13۵3 مقابل ملوان برگزار شد و او در 31 سالگی کفشها را آویخت و وارد عرصهدیپلما­سیشد. ■ فوتبالیست تحصیلکرده و دیپلمات

کاشــانی کــه در مکتــب شــاهین و بــا شــعار این باشــگاه کــه «اول اخــالق، دوم درس و ســوم ورزش» رشــد کرد، از جمله فوتبالیســ­تهایی بــود که خــارج از فوتبال هم سمتهای مهمی داشــت. او سالها کارمنــد وزارت امــور خارجــه بــود و بــه عنوان کاردار، سرکنســول و ســفیر ایران در کشورهایانگ­لیس،سوریه،آلمانوامار­ات فعالیت کرد تا به عنوان یک دیپلمات هم شناخته شود. کاشانی در سالهای گذشته پســتهای مختلفــی در ورزش از جملــه رئیــس هیأت مدیره باشــگاه پرســپولیس و ریاســت ســازمان فوتبــال این باشــگاه را برعهــده داشــت و تــالش زیــادی کــرد که باشــگاه شاهین را احیا کند اما به نتیجهای که میخواســت نرســید. هرچنــد کارهای ارزنــدهای انجام داد و این باشــگاه قدیمی علی پروین: «کاشانی مرد بزرگی بود و بــرای پرســپولیس زحمات زیادی کشــید. این اتفاق ناگوار را به اهالی فوتبال و پرسپولیسیه­ا تسلیت میگویم.» محمــد حســن انصــاری فــرد: پرســپولیس جای خالی کاشانی را احساس خواهد کرد. گابریــل کالــدرون: بــه خاطــر درگذشــت ایــن جنتلمــن، بــه اعضــای هیــأت مدیــره باشــگاه، خانــوادها­ش، هــواداران و عاشــقان فوتبــال تســلیت میگویم. خدا او را رحمت کند. را در شــرق تهــران صاحب ورزشــگاه کرد. جالب اینکه همیشه در صحبتهای خود میگفت: «ما باید باشــگاه داشته باشیم» و بــر اســاس همیــن عقیده قصد داشــت شاهین را به یک باشگاه جامع تبدیل کند. این بازیکن بزرگ فوتبال ایران که همیشه شــاهین را در ذهــن و قلــب خود داشــت، حتــی نام پســر اول خــود را مثــل خیلی از شاهینیهای دیگر «شاهین» نهاد تا عالقه خود را به این صورت ابراز کرده باشد. حاال جعفر کاشانی به دوستان فقید خود مانند زندهیادان همایون بهــزادی، عزیز اصلی، صفرایرانپا­ک،حمیدشیرزاد­گان، ابراهیم آشــتیانی ...و ملحق شــد تا جمع ستارگان فقید فوتبال ایران در کنار بازیکنانی مانند ناصــر حجــازی، منصــور پورحیــدری و غالمحسینمظ­لومیجمعشود.روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

گفتنیاستبه­دلیلبازیپر­سپولیس در روز جمعــه، مســئوالن این باشــگاه از خانواده کاشانی خواستند مراسم تشییع جنازه روز شــنبه برگزار شــود تــا بازیکنان و عوامــل ایــن تیــم هــم بتواننــد حضور داشته باشــند که با این موضوع موافقت شد. بر همین اساس مراسم تشییع پیکر مرحوم کاشانی شنبه از ساعت 9 صبح از مقابل باشــگاه شاهین برگزار و به سمت ورزشــگاه شــیرودی ادامه خواهد داشت. ســپس پیکر مرحوم کاشــانی بــه قطعه نــامآوران بهشــت زهرای تهــران منتقل خواهدشد.باهماهنگیو­پیگیریباشگ­اه پرســپولیس و با تأیید خانواده شــادروان کاشــانی، مجلــس ترحیمــی از ســاعت 16 الــی 17 و 30 دقیقــه دوشــنبه منعقد میشــود. روزنامه «ایران» درگذشت این پیشکسوتفوت­بالراتسلیت­میگوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.