بازتاب اظهارات فوتبالی دادستان کل ایران در رسانههای اروپا

Iran Newspaper - - News -

چنــد روز بعــد از اظهــارات محمدجعفــر منتظری، دادســتان کل کشــور دربــاره ورود زنــان بــه ورزشــگاهه­ای ایــران، برخــی رسانههای ورزشی اروپا به بازتاب این صحبتها پرداختهاند. به گزارش ایســنا ، پــس از انتقادات منتظری از فیفا بابت چرایی الــزام حضور زنان در ورزشگاههای ایران، سایت »NAU« جمهوری چک با انتشار این اظهارات، خواستار حــذف ایــران از ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی 2022 شــده و دلیل آن را زیر ســؤال رفتن قدرت فیفا عنوان کرده اســت. سایت اتریشی کرون نیز نوشته است: با جدیدتریــن صحبتهــای صورت گرفتــه درباره ورود زنــان به ورزشــگاهه­ای ایران، فرجام این مســأله همچنان مبهم مانده است. ســایتهای دیولت و WZ آلمان نیــز آوردهاند: با اینکه مســئوالن ایرانی اعالم کردهاند 4 هــزار و 600 صندلی به زنان طی مســابقه قریبالوقوع ایران و کامبوج اختصاص داده خواهد شد، ورود زنان به ورزشگاهها در این کشور هنوز قطعی نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.