کاشانی مشوق اصلی من در ادامه تحصیل بود

Iran Newspaper - - News -

محمد محمدی ســدهی / محمــد زادمهر، همبــازی جعفــر کاشــانی درخصــوص درگذشــت ایــن پیشکســوت فوتبــال بــه خبرنگار«ایــران» گفت:«مــن در دوران جوانی جعفر کاشــانی را می شــناختم و او افتخار فوتبال ایران بود. کاشانی مدافع تیم ملی و جزو بازیکنانی بود که پرش و سرعت فوقالعادها­ی داشت. من افتخار این را پیدا کردم که در ســال 50 به باشگاه پرسپولیس بیایــم و در کنــار کاشــانی بازی کنــم. در آن زمان من پزشکی قبول شده بودم اما آنقدر فوتبــال را دوســت داشــتم کــه هــم درس می خواندم و هم فوتبال بازی می کردم.» این پیشکســوت باشگاه پرســپولیس ادامه داد:«زمانی که به پرسپولیس آمدم جعفر کاشــانی مرا کنار کشــید و گفت که شــنیدم شــما در رشــته پزشــکی تحصیل میکنید، چرا به فوتبال آمدی و چرا رشتهات را ادامه نمیدهی؟ او معتقد بود که باید درســم را بخوانم و به تحصیالتم ادامه دهم. همین موضــوع باعث شــد تا ســال بعد در رشــته دندانپزشــ­کی قبــول شــدم و ایــن رشــته را ادامه دادم. کاشــانی مشــوق اصلی من در ادامه تحصیل بود.» او در خصوص روز خداحافظی کاشانی از فوتبال بیان داشت:«سال 53 در دیدار با ملوان بازی خداحافظی او برگزار شد و بر روی شانههای من از فوتبال خداحافظی کرد، این افتخار بزرگی برای من محسوب میشــود. عــالوه بــر ایــن مــن در هیــأت مدیره باشــگاه پرســپولیس هم با ایشان همــکار بــودم و خیلی مســائل مدیریتی از جملــه صبــوری و متانــت را از ایشــان آموختم. دغدغه همیشگی او این بود که پرسپولیس به صورت یک باشگاه واقعی درآیــد و فقط یــک تیم نباشــد.» زادمهر تأکیــد کرد:«کاشــانی نســبت به مســائل اخالقی بسیار حساس بود و اگر برای یک بازیکــن مشــکلی پیش میآمد همیشــه باشــگاه را مقصر میدانست. ایشان یکی از ســتونهای باشــگاه پرســپولیس بــود. عالوه بر این کاشــانی، انســان خیری بود و همیشــه درصــدد کمک به مــردم بود. شــاید کمتر کســی بدانــد کــه اختصاص اســتادیوم­های شــهید کاظمــی و امــام رضــا(ع) بــه باشــگاهها­ی پرســپولیس و اســتقالل نتیجــه تالشهــای بیوقفــه او بود.»

افقي: -1 سین پولدارها!- کنایه از رو در روی هم ایستادن -2 روز قرآنی- آژانس انرژی اتمی روسیه- شکوفایی و پیشرفت -3 نام اولیه قوم ماد- آبسنگ َحل َقوی- بخار کردن -4 نام دخترانه- کچل- شکل هندسی -5 ریشه- صندلی خطیب- موج آب- ستون بدن -6 کشوری در قاره «آفریقا»- دوران- وداع فرنگی -7 تنبیه منسوخ شده- دارای تالش بسیار- آرزو -8 گیاهی برای مصرف دام- تن پوش ماهی- دلشوره -9 پدر فرنگی- مرغ سقا- شعبه جانبی -10 اثر آلودگی بر جامه- ترسناک- مرکز «بنگالدش» -11 کالهبرداری- فانتزی- بزرگترین سازمان فضایی- چاره -12 پوچ و تهی- آب بند- عبادتگاه مشرکان -13 عیب و شک- کاست ضبط صوت- خط ناراست -14 باشکوه- هنگام ظهر- کالمی در مقام فهمیدن -15 بازیگر مرد فیلم «کلوپ همســران» (روی پرده ســینما) بهکارگردان­ی «مهدی صباغزاده»- صفت چاقو

عمودي: -1 نمایــش ســنتیمنوچ­هــری بــرای جلــب حمایــت «عنصــری» ایــن قصیــده را ســرود و در آن عنصری را ستایش کرد -2 طوفــان بــرف- منفــذ خروجی دود- زمان مرگ -3 اشــاره تأکیــدی نزدیکناخوش­ایند- بس فراوان -4 خوبی و احسان- اصفهان سابق- تو در تو -5 ضد «خیر»- آش هلیمرومال -6 صــدا- قرمــز- طهارتکالم معتبر -7 ضعف جسمانی – مرکز «گرجستان»-پدربزرگ -8 پذیــرش ســخن کســیپــود­ر بــراق زینتــی- تمدنی باستانی در بین النهرین -9 میهمانخانه- گیشه- فقر و مسکنت -10 بوییــدن- ایــن نــان را نــان تنــوری هم مــی گویندپرداخ­ت دین- جایز -11 درک اشــتباهخو­یشاوندی، هماهنگی- امر به زدن -12 میوهای که برای اشخاص کم خون و مبتال به رماتیســم نافــع اســت- خاصیــت ارتجاعی دارد- حرکات رزمی -13 مزاح- پایبند به پیمانبارها 14 – ذلیــل- فالت آســیاییوا­ضح -15 از رنگهــا- چشــم بند و تردست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.