توسط کاشانی فهمیدم دیپلماسی یعنی چه

Iran Newspaper - - News -

ســونیا احمــدی/ جــواد اهللوردی کــه یکی از بازیکنان همــدورهای و همبازی جعفرکاشــا­نی در پرســپولیس بــوده، دربــاره درگذشــت ایــن پیشکســوت به خبرنگار «ایران» گفت: «جعفر کاشانی چهــرهای متمایــز بــود و بــا بقیــه فرق داشــت. بازیکنــی از مکتب شــاهین که ایدئولــوژ­یاش اخــالق، درس و بعــد فوتبالبودو­کاشانیهمبا­همینمکتب رشــد کرد و به یــک فــرد تحصیلکرده، دیپلمات و کاپیتان پرســپولیس تبدیل شــد و ســالها هم برای تیم ملی بازی کرد. همیشه حرفش این بود که ما باید باشــگاه باشــیم و نه صرفاً یــک تیم. او میدانستکها­گرباشگاهها­ییمطابقبا استاندارده­ای روز فوتبال جهان داشته باشــیم، خیلــی از مشــکالت برطــرف میشــود.» او با بیــان اینکه کاشــانی در روز خداحافظــی­اش از فوتبــال روی شــانههای مــن زمیــن مســابقه را ترک کــرد، ادامــه داد: «این افتخــاری بود که نصیــب من شــد. آقای کاشــانی در این سالها با آدمهای بزرگی در ارتباط بود و آنها به او اعتماد داشتند. از این طریق و بــه واســطه پولهایــی کــه بــه او داده میشد، به پیشکسوتها کمک میکرد. 20 سال پیش به مشکل مالی برخوردم و در حــال رفتن به فدراســیون بودم اما کاشانی مبلغی معادل 450 هزار تومان چک شخصی برایم کشید که آن موقع خیلی پول بود و ایــن کار جوانمردانه او در ذهنم باقی مانده اســت.» اهللوردی دربــاره وجــه فعالیتهــا­ی سیاســی کاشانی هم صحبت کرد: «او سالها در کشــورهای مختلف کاردار سفارت بود. یــک روز کــه بــه عیــادت او در خانهاش رفتــه بودم، دیــدم کتابی باالی ســرش اســت که اسمش «دیپلماســی» است. مــن دیپلمات را میدانســتم که به چه معناســت امــا از کاشــانی پرســیدم که دیپلماسی یعنی چه و او گفت که یعنی حل مشــکل از طریق گفتوگــو. آن روز فهمیدم که میتوان خیلی از مشکالت را بــا گفتوگــو حل کــرد. کاشــانی جزو ریشــههای فوتبــال نویــن ایــران بــود و جزو گلهایی که توســط عباس اکرامی و پرویــز دهــداری در باشــگاه شــاهین پرورش یافته بودند. خدایش بیامرزد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.