بازی دوسر برد صدا و سیما

Iran Newspaper - - News -

نکتــه مهــم در ايــن ماجــرا ايــن اســت كــه ســايتهای دانلــود فیلــم كــه اتفاقاً كد «شــامد» از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى هــم دارنــد، تا همیــن چند روز پیــش فیلتر نبودند و طى دوســه روز گذشــته فیلتر شــدند و بعد ســرور آنها بهطور كلى پايین كشــیده شــد. البته تماس خبرنــگار روزنامــه ايــران بــا معاون حقوقى ارشــاد بــه دلیــل بىاطالعى مديــران اين معاونت بهجايى نرسید كه البته اين موضوع قابل درک بهنظر مىرسد چون به گفته دادانديش معاون حقوقى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، سازمانهای ذيربط بايد از اين معاونت مشورت حقوقى بخواهند يا تقاضای ورود به مسألهای را داشته باشند و بعد آنها براساس شرايط اقدام كنند. بههر صورت، اتفاقات پیشآمده باز هم انگار در يک حلقه، به سازمان صدا و سیما برمىگردد و بهنظر مىرسد آنها برنده اين بازی هســتند كه با يک تیر دو نشــان زدهاند و هم برندهای تحت نظارت خود را بابدنامى و ريزش و تبلیغات منفى روبهرو كردهاند و آنها هم دومینو را به ســمت ديگری سنگین كردهاند. البته همانطور كه در سطرهای باال گفته شد اين سامانهها موضوع شکايت از ســايتهای دانلود فیلم را قوياً تکذيب مىكنند. اگر چه اين ماجرا (كه چندسال پیش برای ســايت «تاينىمويز» كه يکى از جايگاههای مهم در «الکســا» را داشت پیش آمد و بعد از فیلتر و از دســترس خارج شــد، فرصت رقابت به سايتهای ديگر رسید و اين ســايتها بــه كار خود ادامه دادنــد) اينجا خاتمه پیدا كرد اما آيا ســايتهای ديگری از اين دســت ساخته و در اختیار فیلمبینهای حرفهای قرار نخواهد گرفت؟ پاک كردن اين صورت مســأله كه بهنظر نمىرســد فقط مســألهاش كپىرايت باشــد به ســود چه كســى خواهد بود و بهضرر چه كسى؟ برندهايى مثل فیلیمو، نماوا، فیلمنت در حوزه تجاری، تالشهای بسیاری كردند تا بتوانند خود را مرجعهای مهم اين حوزه معرفى كنند اما با زيرنظر صداو ســیما رفتن و در مرحله بعد، تبلیغات منفى كه ديروز باعث كاهش و ريزش مخاطبانش شد بىترديد سودی از اين داستان نخواهند برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.