زبان مادری مبنای محرومیت نیست

Iran Newspaper - - News -

«آزادی آدمیان اصل اولیه زيســت اجتماعــى اســت». ايــن بخشــى از گفتههــای مصطفــى ملکیــان، انديشمند معاصر، فیلسوف اخالق و نظريهپرداز نوانديش دينىدرخالل­سخنرانىاشد­رآيینافتتا­حنهمیننماي­شگاه بینالمللى كتاب در استان كردستان است. او ضمن تأكید بر اينکه آزادی تنها زمانى كه موجب خدشه و لطمه وارد كردن به ديگران شــود قابل تحديد اســت گفت: «از آزادی ســخن گفتــن و آمــوزش و ترويــج زبــان مــادری هرگــز تحديدبردار (محدوديت)نیست». دراين مراسم كه صبح ديروز به میزبانى چهرههای فرهنگى و هنری كردســتان برگزار شد، ملکیان در رابطه با حقوق زبان مادری اظهار كرد: «همیشــه در كشــورهايى كه اقلیتهای زبانــى و قومى وجود دارد مســأله حق آمــوزش و ترويــج زبــان مــادری يکــى از مباحث حقوقــى و اخالقى بوده اســت. چهــار دلیل مؤيد شناختحقوقز­بانمادریوپ­اسداشت آن در مقــام اجــرا اســت كــه ادلههای اخالقى و حقوقــى از داليل اول و دوم و ادلههــای مصلحــت انديشــانه از داليــل ســوم و چهــارم اين مبحث محسوب مىشوند». به گفته اين انديشمند معاصر دلیل اول كه از منظر اخالقى مورد بحث اســت اين اســت كــه آزادی هیچ كســى در هیچ حوزهای قابل تحديد كردن و محدودســاز­ی نیســت. مگر اينکه آزادی آن فرد به آزادی ديگران لطمه و خدشــهای وارد كنــد. اين چهره عرصــه پژوهش ادامــه داده: «دلیل اول تکیــه بــر مفهــوم آزادی داشــت و دلیل دوم تکیــه بر مفهوم عدالــت دارد». به گفته ملکیان اين نکتــه، از عدالت توزيعى نشأتمىگیرد­بهاينمعناك­هشاخصههايى­كهخودصاحبا­ن ويژگــى در آن دخالتى ندارنــد، نمىتواند در توزيع فرصتها مؤثر باشــد، لذا زبان مادری نمىتواند مبنای محرومیت و يا مزيت قرار گیرد، بر همین اساس زبان مادری كسانى كه يک اقلیت زبانى است، نبايد مبنای محرومیت آموزش و ترويج آن زبان شــود. او درباره دلیل ســوم و چهارم كه با مصلحت انديشــى ســروكار دارد هم تأكید كرد: «در جامعهای كــه مکتبها، آيینهــا و ايدئولوژیه­ای مختلف وجودداشتهب­اشد،سالمتفرهنگ­ىواجتماعى نســبت به جوامع تک مکتبــى و تکمذهبى بیشتراست.»بهگفتهاينا­نديشمندكشو­رمان راه مقابلــه بــا تــرس از مركز گريــزی قوم يا اقوامــى، ايــن اســت كــه نیازهــای آن قــوم در جامعه برآورده شــود، در اين صــورت دلیلــى بــرای مركــز گريــزی نیست:«دراينراستا­برایجلوگیر­ی از مركــز گريزی نیاز اســت كــه زبان مادریهرقوم­ىحفظشودوكس­ى نگاه اهانتآمیــ­ز و تحقیر، به زبان ديگرینداشت­هباشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.