نظــــــــ­ر مـــــردم

Iran Newspaper - - صفحه اول -

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید تلفن: 021 - 88769075 پیامک: 3000451213 ■ حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک/ آقــای فخــر تهرانــی: از مســئولین درخواست داریم که فکری به حال کسبه و تجار کوچک هم کنند. به خاطر تورم باال و رکود اقتصادی و باالرفتن هزینههای مالیات، برق و غیره اکثر کسبه کوچک در حال نابودی هستند. لطفاً مسئولین فکری به حال این مشاغل کرده و حمایت الزم را انجام دهند. ■ تقدیر و تشــکر از یک پرســتار/ احمد خزایی:جانباز اعصاب و روان هستم. هفته گذشته در بیمارستان آمل بستری بودم.کارکنان این بیمارستان بدون هیچ چشمداشتی صمیمانه و دلسوزانه با جانبازان برخورد میکنند. از کارکنان این بیمارستان تشکر و قدردانی مینمایم. ■ حداقلبگیرا­نتأمیناجتم­اعی/آقایاحمدرب­انی: مسئوالنودو­لتمردانعزی­زفکریبه حال حقوق بگیران حداقل بگیر تأمین اجتماعی کنید که زیرخط فقرهستند. با این تورم افسارگسیخت­ه چگونه میتوانیم امرار معاش کنیم. شما را به خدا فکری به حال ما کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.