با من به ورزشگاه بیا

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ی: ورود زنان به استادیوم آزادی یک گام به پیش است

Iran Newspaper - - صفحه اول -

باالخــره بعــد از ســالها مـــطالبهگ­ــــری زنــــــــ­ان دربــاره ورود آزاد بــه ورزشــگاهه­ا، با پیگیریهای مســئوالن دولت، نماینــدگا­ن مجلــس و فعــاالن حــوزه زنــان، درهــای ورزشــگاه آزادی به روی زنان گشــوده شــد. پس از اعالم باز شــدن ســایت تا دیشب حدود 4هزار بلیت فروخته شده البته با وجود ظرفیت یکصدهزار نفری اســتادیوم هنوز این رقــم، بســیار پایین اســت؛ این در حالی اســت که تــا همین جــا هم بهنظــر میآیــد گامهای بســیار مثبتی برداشــته شده اســت و بخشی از زنانی کــه مشــتاق ورود به اســتادیوم بودند از این اتفاق بسیار خرســند هستند.معاون زنان و امــور خانــواده رئیس جمهــوری ضمن ابراز خرسندی از برآورده شدن بخشی از مطالبات زنــان بــه «ایــران» میگویــد: بــه حمــد الهی، توانســتیم طی ســالهای متمــادی در مراحل مختلــف، مطالبــات و خواســتها و انتظارات زنــان را در قالبــی کــه واقعــاً بــا قوانین، شــرع و ضوابــط همخوانــی داشــته باشــد، بــرآورده کنیم. نمونه آن هم روز پنجشــنبه ابالغ نهایی الیحه تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود که به نتیجه رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.