رهبر معظم انقالب: نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس کهنه، فراموش یا انکار شود

Iran Newspaper - - News -

بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار دســتاندرک­اران کنگره ۰۰2۶ شــهید اســتان مرکزی که در تاریخ 8 مهر 98 برگزار شده بود، صبح پنجشنبه در محل این همایش در اراک منتشــر شــد. بهگزارش پایگاه اطاعرسانی دفتر مقام معظــم رهبــری، حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیــدار، با تأکید بر لزوم جمــعآوری خاطرات گرانبهای پدران، مادران و همســران شــهدا افزودند: شهادت، موهبت و امتیازی است که خداوند متعال نصیب این برجستگان کرده اســت و شــرح حال و زندگانی شــهیدان، جانبازان و رزمندگانی که در این مســیر درخشــان قرار دارند، سراســر درس و نشــاندهند­ه مراتب باالی معنوی آنان است. رهبر انقاب اسامی برجستهتر و درخشندهتر شدن یاد شــهیدان را روحیهبخش، امیدبخش و جهتبخش خواندند و خاطرنشان کردنــد: از جملــه مــواردی کــه باید در ثبــت خاطــرات خانوادههای شــهدا موضوع ســؤال و بررســی قرار بگیــرد، انگیزههای آنــان از موافقت با حضور فرزنــدان و همسرانشــا­ن در میــدان جهــاد در راه خدا اســت. ایشــان انگیزه شــهیدان از جهــاد را کســب رضای الهــی و ذکر و نام حضرت سیدالشــهد­اء علیهالســا­م برشمردند و گفتند: نباید اجازه داد این حقای ِق برجسته، کهنه و فراموش شــود، یــا مجالی برای انکار آنها بهوجود آیــد، همچنانکه امروز برخــی افــراد، پــارهای از بینات انقــاب را صراحتــاً انــکار میکنند. حضرت آیــتاهلل خامنــهای افزودند: برگــزاری اینگونــه اجتماعــات و گردهماییها نباید پایان کار تلقی شود، بلکه باید به مثابه آغاز راه در آشنا کردن جوانان و نوجوانان با معارف انقاب و دفاع مقدس باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.