حضور سالیق سیاسی مختلف تضمین کننده انتخابات پرشور

در همایش فصلی خانه احزاب مطرح شد

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ همایــش فصلــی خانــه احــزاب این بــار محلــی بــرای رایزنیها پیرامــون چگونگی نقشآفرینی بیشــتر احــزاب سیاســی در انتخابــات پیــش روی مجلــس شــورای اســامی و نحــوه تأثیرگــذا­ری آنهــا در تحقــق مشــارکت حداکثــری مــردم بــود. بــا این حــال در این گردهمایی که بــا حضور دبیران کل احــزاب و نمایندگانـ­ـی از قــوای ســهگانه و شــورای نگهبــان برگزار شــد، چگونگی قــرار گرفتــن احــزاب در جایــگاه واقعی و ایجــاد همگرایــی میان آنهــا در جهت تحقق اهداف کان کشــور از موضوعات دیگــری بــود کــه در ســخنرانیه­ا مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ایــن همایــش اگرچــه قانــون فعالیت احــزاب و قانون انتخابــات موضوعاتــی بودنــد که محل تضــارب آرای ســخنرانان قــرار گرفتنــد، امــا اتفاقنظر همه حاضــران بر آن قرار داشــت کــه همــه ایــن قوانیــن بایــد در خدمــت تأثیرگــذا­ری بیشــتر احــزاب به عنــوان ابزارهــای تحقــق مردمســاال­ری واقعی باشند.

جمــال عــرف، معــاون سیاســی وزارت کشــور که روز پنجشــنبه در ســالن همایشهــای وزارت کشــور بــه نوعــی نشست خانه احزاب را میزبانی میکرد، در ســخنانی یادآور شــد: «مشــارکت در انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس ترجمــه بینالمللــ­ی خواهــد داشــت و مشــارکت هرچــه بیشــتر باشــد، اقتــدار مــا ترجمــه دیگــری پیــدا خواهــد کــرد بنابرایــن بایــد در وزارت کشــور زمینــه حضور همگانی را فراهم آوریم.» عرف در ادامــه بــا ارائــه گزارشــی از اقدامــات وزارت کشور در مسیر برگزاری انتخابات اســفندماه نوســان افزایــش و کاهــش درصد مشــارکت در انتخابــات مجالس را با میزان مشــارکت و حضــور احزاب و تشــکلها با ســایق و عایق مختلف در عرصه انتخابات مرتبط دانست و تأکید کرد: «زمانی که فرصت حضور سایق و عایقی را که در انقاب اســامی حضور داشــته، امــام و رهبــری را قبــول دارند و نســبت به انقاب مؤمن هســتند فراهم کردیم؛ انتخابات پرشــوری را داشــتیم و زمانی که به هر دلیلی شــرایط اینچنینی محقق نشــد سطح مشــارکت هم پایین آمــد.» او ادامــه داد: «همــه کســانی کــه دلســوز انقــاب هســتند، معتقدنــد این انتخابــات بایــد با مشــارکت بــاال برگزار شــود و هیــچ تغییــری در اســتراتژی

مشــارکت حداکثــری کــه مقــام معظم رهبــری در هــر دوره تأکیــد داشــتند بــه وجود نیامده و همان اســتراتژی باید در دســتگاهها­ی اجرایی و نظارتی ترجمه و کار دنبال شود.»

عــرف در پایان تأکیــد کرد: «در حوزه اجرایــی، یکــی از تکالیــف مــا بر اســاس سیاســتهای کلی انتخابات، استفاده از فناوریهــا­ی نویــن در انتخابــات هم در مرحلــه احــراز هویــت و هــم در مرحله اخذ و شمارش آرا است که در دستور کار قــرار دارد و تاش خواهیم کرد با فراهم کردن زیرســاخته­ای نرمافزاری و فنی الزم و تبــادل نظــر بــا شــورای نگهبــان

بــه حداکثــر ایــن شــاخصها برســیم. امیــدوارم در ایــن دوره در تعــدادی از حوزههــا، انتخابات کامــاً الکترونیکی را برگزاری کنیم.» ■ باهنر: انتخابات فرصت مغتنمی برای همگرایی است

محمدرضــا باهنــر، دبیــرکل جامعه اســامی مهندســین که در ماههای اخیر جــز تــاش بــرای وحــدت اصولگرایــ­ان موضــوع گفتوگــوی ملــی میــان چهرههــای شــاخص هــر دو جنــاح اصاحطلــب و اصولگــرا را پیگیــری میکــرده اســت، در ایــن همایــش نیــز انتخابــات را فرصــت مغتنمــی بــرای همگرایــی، همدلــی و تــاش بــرای رســیدن به اهداف انقــاب توصیف کرد و خواســتار تدویــن میثاقنامــ­ه اخاقــی انتخابــات در خانــه احــزاب شــد. باهنر با اشــاره بــه اینکه موضوع مشــارکت در انتخابــات تعهــدی اســت کــه فعــاالن سیاســی در مقابــل نظــام و انقــاب دارنــد، گفــت: «افزایــش این مشــارکت بــا همگرایــی و نــه واگرایــی و انتقــادات بیحاصــل قــوا از یکدیگــر حاصــل میشــود، قــوه قضائیــه هم بــا اقدامات خــود مقــداری از ایــن بیاعتمادیه­ــا و واگراییها در کشور را ترمیم میکند.»

او البتــه مباحــث مطــرح پیرامــون تأیید صاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبــان را بــه تبعــات ثبتنامهــا­ی بیقاعــده نامزدهــا تقلیــل داد و گفــت: «احــزاب نباید تصور کنند که اگر در بوق نارضایتی بدمنــد میتوانند بر این موج سوار شوند؛ حساب و کتاب روشن است. ۶۱ هزار نفر ثبتنام میکنند و چند هزار نفــر رأی نمیآورنــد و میگوینــد تقلــب کردند.» ■ رضایــی: احزاب بــرای اصــاح قانون انتخابات تاش کنند

محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دیگــر سخنران این همایش نیز عاوه بر اشاره بــه نقــش احــزاب در اعتــای جامعه و تربیــت دولتمــردا­ن و سیاســتمدا­ران آینــده و ضــرورت انجــام یــک بازنگری اساســی دربــاره نقش احــزاب در ارتباط بــا حکومت و اداره کشــور به نقــد قانون انتخابــات و اقدامــات انجام شــده برای اصاح آن پرداخت.

رضایــی بــا اشــاره بــه تصویــب و سیاســتهای کلی انتخابــات در مجمع تشــخیص و ابــاغ آن از ســوی مقــام معظم رهبری خاطرنشــان کــرد: اولین انتظــار ایــن اســت کــه خــود احــزاب مطالبهگــر باشــند و سیاســتهای کلــی نظــام را از دولت، مجلس و قوه قضائیه مطالبهگــر­ی کننــد. او طــرح مجلــس در موضــوع اســتانی شــدن انتخابــات را کــه با ایــراد مجمع تشــخیص و شــورای نگهبــان مواجــه شــد عجوالنه دانســت و با اشــاره بــا اینکــه الیحهای کــه دولت داده الیحــه کاملتــری اســت، تصریــح کــرد: «احزاب میتوانند برای ایجاد یک قانون انتخابات صحیح ۰۴ ســال پس از انقاب و ۰۰۱ ســال پس از تشکیل حزب تاش کنند. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.