برش

Iran Newspaper - - News -

■ مصطفــی کواکبیــان دبیــرکل حــزب مردمســاال­ری: «دموکراســی بــدون انتخابــات پــوچ و انتخابــات بــدون رقابت نمایش و رقابت بدون حزب شوخی با دموکراسی اســت. نتیجه اینکه انتخابات بدون نظام حزبی زیر ســؤال بردن هرگونه دموکراسی است.» ■ احمد مازنی نماینده عضو فراکســیون امید: در مســأله انتخابات شاهد قصور احزاب و دولت در الیحه انتخابات هستیم. آنچه مجلس تهیه کرد در رفت وبرگشــت میان مجلس و شورای نگهبان دچار مشکل شد. البته که مجلس همچنان روی تحزب و کیفی کردن انتخابات اصرار دارد. ■ پروانه مافی نماینده تهران در مجلس: به عنوان نماینده حاضر کمیسیون مــاده ۰۱ احــزاب بــرای تقویت تحزب و توســعه سیاســی تــاش میکنم. با تاش فراوان در کمیســیون ماده ۰۱ توانستیم ۶۱۱ حزب سیاسی اعم از ملی و استانی را به رسمیت شناخته و آنها را برای ادامه فعالیت معرفی کنیم. ■ شــهابالدی­ن صدر دبیرکل جبهه پیشــرفت، رفاه و عدالت: انتخابات بهار فعالیــت احــزاب و احــزاب ســتونهای برگــزاری انتخابــات ســالم و رقابتی هستند. احزاب هنگامی که دارای عایق و جهتگیری ملی باشند میتوانند به عنوان ابزاری برای ســازمانده­ی مشــارکت عمومی، مشروعیت سیاسی و جلوگیری از بروز منازعات و خشونتهای اجتماعی عمل کنند. ■ اعظــم طالقانــی دبیــر کل جامعه زنــان انقاب اســامی: احــزاب باید نقد قدرت کنند و در این نقد از چارچوب ادب و احترام خارج نشــوند. همچنین اگر افرادی که در مسند قدرت نیستند حرفی میزنند که در چارچوب حق و قانون است باید به آن بها داده شود. ■ حســین کاشــفی، عضو شــورای مرکزی حزب اتحــاد ملت ایران اســامی: قانــون اساســی بایــد مبنــای عملکــرد و میثاق ما باشــد. اگر احــزاب تقویت شــوند، از نماینــدگا­ن خــود در مجلــس جــواب میخواهنــد. قانونمــدا­ری و اخاقمــدار­ی بایــد مبنــای حرکــت احزاب باشــد. اگــر بیقانونی شــد، به اصاحطلب و اصولگرا کار نداشته باشیم بلکه با قانونشکن مقابله کنیم. ■ سیدمحمد حسینی، دبیرکل کانون دانشــگاهی­ان: مسلماً برپایی انتخابات پرشــور و بــا حضــور حداکثــری و نتایج مناســب آن در اصاح امــور، کاهش کاستیها و نابسامانیه­ا و پیشرفت و تعالی ایران عزیز اهمیت بسیار است. ■ مهدی امیری اصفهانی، نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده 10 احزاب: قوه قضائیه وظیفه دارد از همه حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی پشتیبانی و بــا متعرضین برخورد کند. همه احزابی که در جلســه حضور دارند خود را با قانون جدید احزاب تطبیق دادهاند. ما تشــکل و حزبی را که بیرون از تعاریف قانونی باشد غیرقانونی میدانیم و مطابق قانون عمل میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.