غرامت سنگین انگلیس به بانک ایرانی

Iran Newspaper - - News -

خبراولاینک­ه،حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در لندن از پرداخت غرامت دولت انگلیس به بانک ملت خبر داد و آن را یک پیروزی مهم حقوقی برای کشورمان دانست. روزنامــه تایمز انگلیس هم در همین باره نوشــت: دولت انگلیس با اســتفاده از کشور سوم، یک میلیارد و 250 هزار پوند، به بانک ملت ایران پرداخت تا از ادامه دادرسی پرونده اقدام غیرقانونی دولت این کشور علیه این بانک ایرانی، پیشگیری کند. به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، به نوشــته روزنامه تایمز، بانک ملت که 17 درصد از سهامش متعلق به دولت ایران است، به خاطر تحریمهایی که دولت انگلیس در سال 2009 میادی اعمال کرد، از فعالیت اقتصادی در انگلیس منع شده بود. این روزنامه نوشــت وکای بانک ملت درخواســت کرده بودند بابت خســارات و بهره آن زیانها، 3 میلیارد و 200 هزار پوند دریافت کنند اما وزارت خزانهداری انگلیس اعام کرد بر مبلغ یک میلیارد و 250 هزار پوند توافق شد تا در خارج از دادگاه، پرونــده پایــان یابــد. بانک ملــت از وزارت خزانــهدار­ی انگلیس به دلیــل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی شــکایت کرده بود کــه در نهایت در ســال 2013 دیوان عالی انگلیس، پس از 5 روز رســیدگی به شــکایت، به نفع این بانک حکم صادر و اعام کرد که تحریم انگلیس، غیرقانونی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.