چرا آغاز جنگ را گرامی میداریم

Iran Newspaper - - News -

شــنیدیم که،آیتاهلل علمالهدی، امام جمعه مشــهد که هفته گذشــته همزمــان بــا هفته دفاع مقــدس خطیب جمعه این شــهر نبــود، این هفته توضیح نکتهای در این باره را الزم دانســت و گفت: در مســأله ســالروز دفاع مقدس نکتهای را باید عرض میکردم اما هفته گذشــته توفیق ادای وظیفه نداشتم لذا امروز عرض میکنم. همه جا در همه کشورهای دنیا رسم است سالروز پایان جنگ را جشن میگیرند چون جنگ ویرانگر است و تلخ. جشن میگیرند چون که از ویرانی، کشتار، خسارت، درد و داغ نجات پیدا کردند اما در نظام مقدس ما سالروز پایان دفاع جشن گرفته نمیشود بلکه سالروز آغاز جنــگ را گرامی میداریم. به گــزارش ایلنا، وی افزود: ۸ ســال دفاع مقدس برای ما بنیان عظیم ســازندگی، عزت و راهبرد آموزشی است. شما بعد سه نســل تابلوی شــفافی از رزمنده دفاع مقدس میبینید و حججی در صحنه دفــاع از اهــل بیت ظهــور پیدا میکند. دفــاع مقدس برای ما نقطه ســرآغاز آموزشی و راهبردی مقاومت و عزت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.